Wat staat er letterlijk in de verkiezingsprogramma’s?

PvdA
Bereikbaarheid en Omgeving

De PvdA-Hoorn kiest voor het versterken van het stationsgebied Noordzijde. De verplaatsing van het busstation, parkeergarage en het aanbrengen van andere voorzieningen is een opwaardering van het gebied en een verbetering van de infrastructuur. Het ontlast de binnenstad en de spoorwegovergang bij het Keern.

Poort van Hoorn

 1. Uitgangspunt is parkeren aan de rand van de binnenstad.
 2. Stationsgebied ontwikkelen, parkeergarage, traverse, fietsenstalling en busstation conform door de gemeenteraad aangenomen plannen.
 3. Andere publieke/private partners zijn welkom om een verblijfsgebied te creëren aan de noordzijde van het station.

D66
Poort van Hoorn

In dit project komen bijna alle beleidsvelden bij elkaar: veiligheid, economie, verkeer, parkeren, wonen, werken en recreëren. Er wordt gesproken over een toegangspoort voor de stad, maar de Poort van Hoorn is zoveel meer. Het is een nieuwe woonwijk, een mobiliteitsknooppunt voor heel Westfriesland, dé parkeerplaats voor bezoekers van de binnenstad, een medisch cluster, een bedrijventerrein en een scholencampus. Het is eigenlijk een kleine stad. Er is veel discussie over dit dossier en ondertussen verandert er weinig; het originele plan staat nog overeind. Sommige elementen worden uitgesteld of toegevoegd en enkele deelprojecten worden uitgevoerd, zoals de Maelsonstraat. Wat er gebeurt, gaat traag. Soms moet je conclusies trekken, over je eigen schaduw heen stappen en inzien dat een project als de Poort van Hoorn te groot is voor de gemeente Hoorn. D66 wil onderzoeken of de gemeente er niet goed aan doet om dit project over te dragen aan een externe partij die ervaring heeft met dergelijke grote en langdurige projecten.

Uiteraard hebben wij ideeën over de invulling van de Poort van Hoorn, maar daarbij beperken we ons tot de deelprojecten die op tafel liggen. In het noordelijk stationsgebied kiest D66 voor het toevoegen van kwaliteit. Het is namelijk een van de belangrijkste ontwikkellocaties van Hoorn en er is maar één kans om het goed te doen. Het noordelijk stationsgebied waar nu de parkeergarage en het busstation zijn gepland, is de sleutel voor het verbinden van de binnenstad met het Hof van Hoorn. D66 vindt dat de route van de binnenstad naar het Hof van Hoorn een comfortabele moet zijn voor voetganger en fietser. Via een kwalitatief hoogwaardige traverse moeten zij over het spoor naar een stationsplein kunnen komen. Dit plein moet niet alleen een mobiliteitsknooppunt worden, maar ook een prettig verblijfsgebied. Daarvoor moet ruimte gecreëerd worden, die er nu nog niet is. In de huidige plannen komt er enkel een winderig, kaal en op zichzelf staand busstation. Dat is voor D66 veel te mager. Er moet een echt verblijfsplein komen, waar vanuit je over de Maelsonstraat loopt of fietst naar het Hof van Hoorn. Een ongelijkvloerse kruising hoort daar bij. D66 vindt het nog steeds onbegrijpelijk dat veel partijen hun steun hieraan in de afgelopen jaren hebben ingetrokken.

D66 streeft naar:

 • versterking van het projectteam van de Poort van Hoorn met externe capaciteit met ervaring in dergelijke grote en langdurige projecten;
 • een comfortabele route voor voetganger en fietser die de binnenstad verbindt met het Hof van Hoorn;
 • kwalitatieve invulling van het noordelijk stationsgebied;
 • de Poort van Hoorn als toonbeeld en icoon van duurzaam bouwen worden;
 • het uiteindelijk realiseren van een ongelijkvloerse verbinding voor auto’s en fietsers bij het spoor.

VVD

Waar Hoorn weer bereikbaar is geworden

 • De VVD wil de doorstroming op de Provinciale weg, de bereikbaarheid van de binnenstad en de verkeerveiligheid verbeteren en onderschrijft daarbij nog steeds de uitgangspunten van de Poort van Hoorn.
 • De VVD vindt dat er op korte termijn een nieuw onafhankelijk onderzoek moet komen om te bekijken hoe de verkeersknelpunten het beste opgelost kunnen worden. Wij staan open voor elke uitkomst van het onderzoek, ook als een tunnel de beste oplossing blijkt te zijn.

CDA

Bereikbaarheid en verkeer

Afgelopen bestuursperiode zijn op het onderwerp Poort van Hoorn veel inzichten opgedaan. Het CDA heeft hierin haar verantwoordelijkheid genomen om de juiste plannen, in de juiste volgorde uit te voeren. Wij zijn begonnen met het doortrekken van de Maelsonstraat (de verbindingsweg tussen Provinciale weg en het Transferium). Vervolgens wordt de doorstroming op de Provinciale weg verbeterd door de aanpassing van de turborotonde naar een verkeersplein met verkeerslichten en de daarbij behorende groene golf. Tegelijkertijd wordt het stationsgebied ontwikkeld met de bouw van een parkeergarage en de verplaatsing van het busstation naar de noordzijde van het spoor.

Ontwikkeling stationsgebied, bouwparkeergarage, verplaatsing busstation en doorstroming provinciale weg

Het CDA heeft ingestemd met de ontwikkeling van het stationsgebied, de bouw van een parkeergarage voor 1250 auto’s en 2000 fietsen, de verplaatsing van het busstation en de aanpassing van de turborotonde naar een verkeersplein met bijbehorende groene golf. Deze inspanningen en investeringen zijn nodig om Hoorn met de auto en de fiets bereikbaar te houden, het historisch centrum (aan de andere zijde van het spoor) te beschermen en de bus- en treinreiziger een hoger kwaliteit en comfort te bieden. Dit plan heeft een doorlooptijd van meerdere jaren. Medio 2021-2022 moet het nieuwe stationsgebied klaar zijn. Een markant gezichts- en aandachtpunt hierbij is de positie en huisvesting van de Museumstoomtram. Hier heeft CDA nadrukkelijke aandacht voor. Vervolgens kan gestart worden met de invulling van de inbreilocaties als het Pelmolenpad en de Vale Hen. Het is de bedoeling om deze inbreilocaties naar voorbeeld van ’t Jeudje (met oog voor kwaliteit) geschikt te maken voor binnenstedelijke woningen voor jong en oud.

GroenLinks

Poort van Hoorn

Na vele jaren van discussie is er een heldere, breed gedragen lijn in dit dossier. Wij steunen de ingezette koers binnen de Poort van Hoorn. Voor de fietser gaan we onderzoeken waar (al dan niet ongelijkvloerse) fietsverbindingen een meerwaarde zouden hebben. Verbetering van de fietsovergang bij de kruising Keern en Provinciale weg staat al in het programma. Mogelijk moeten we er daar één of twee aan toevoegen, bijvoorbeeld bij de Liornestraat.  Verder juicht GroenLinks het toe als de verbinding tussen de noordzijde van het station -die de komende periode tot ontwikkeling komt- met de binnenstad van topkwaliteit wordt. Ten eerste door een zeer ruime traverse te creëren, waarover de wandelaar en fietser zich van de ene naar de andere zijde kunnen verplaatsen. Ten tweede door de parkeergarage ondergronds te verbinden met de historisch binnenstad (wellicht zelfs door de onderste verdieping deels onder het spoor door te trekken). Wat zou het mooi zijn als bezoekers, na hun auto te hebben geparkeerd, midden in de binnenstad van de (uiteraard op groene energie draaiende) roltrap kunnen stappen! Zo ontstaat de beleving van een ondergrondse garage in het centrum van Hoorn; gastvrij voor elke bezoeker, terwijl de auto het straatbeeld minder beheerst. Het beste van twee werelden.

VOCH

Verkeer, vervoer en waterstaat

Wij maken ons hard voor:

 • een veilige oversteek van fietsers en voetgangers bij de kruisingen van de Provincialeweg met het Keern, de Liornestraat en het Holenwegkwartier.
 • het tunnelplan uit de Poort van Hoorn moet planologisch, ruimtelijk en fysiek worden opgenomen in de planuitwerking van het gebied om op redelijke termijn het stads- centrum bereikbaar te maken en te behouden voor alle functies en het bestemmingsverkeer zodat het de economie van de stad niet (verder) frustreert.
 • een inzichtelijke reële parkeerbalans voor het hele centrumgebied en de Poort van Hoorn voor zowel de korte als de lange termijn. Op basis van deze parkeerbalans moeten voldoende (nieuwe) parkeerplaatsen worden gerealiseerd vóórdat er parkeerplaatsen kunnen worden opgeheven in de binnenstad.

HOP

Geen peperdure tunnel zonder draagvlak

HOP staat positief tegenover de ontwikkeling van de “Poort van Hoorn” en het stationsgebied. HOP zet vraagtekens bij het creëren van meer winkelpanden en kantoren gezien de huidige leegstand en vindt dat in het huidige economische klimaat hoge uitgaven zeer zorgvuldig moeten worden afgewogen.

De Poort van Hoorn-plannen zijn zwaar verouderd en aan herziening toe. HOP wil niet blind doorgaan op de ingeslagen weg, maar nauwgezet onderzoeken wat echt nodig en haalbaar is. Ook komen er steeds meer onvolkomenheden in de plannen en financiële dekking aan het licht die een zorgvuldige heroverweging nodig maken. HOP meent dat ontwikkelingen in het stationsgebied ook zonder tunnel mogelijk zijn.

Vele tientallen miljoenen voor een tunnel: alleen met ondubbelzinnig draagvlak

Hoeveel gaat die tunnel nu precies kosten? Een ondubbelzinnig antwoord op die vraag is nog niet gegeven. Dat antwoord moet er zijn om een goede afweging te maken. Het is in deze tijd onverantwoord om jaarlijks 1,7 miljoen uit geven aan een tunnel als daar niet een ondubbelzinnig draagvlak van de bevolking voor is. We zijn niet principieel voor- of tegen een tunnel, maar er zijn veel andere zaken die nu belangrijker zijn in onze gemeente. Wij respecteren dat er voor en tegenstanders van de tunnel zijn, maar willen de uiteindelijke beslissing bij de inwoners leggen.

Hoornse seniorenpartij

Verkeer en Vervoer

Plannen die zeer hoge investeringen vragen zoals voor een Keern-fietstunnel bekijken wij echter zeer kritisch. Wat kost het en wat levert het op.

Hoorns Belang

Op de site van Hoorns Belang wordt aandacht besteed aan de bereikbaarheid van de binnenstad en aan de verkeersveiligheid. Aangaande de Poort van Hoorn en de tunnel worden geen voorstellen gedaan.

Fractie Tonnaer

Speerpunten

 • Maak een tunnel bij de Carbasiusweg. Zorg eerst voor verbetering van de Turborotonde en voor een parkeergarage, fietsenstalling en busstation op het P&R-terrein.
 • Maak het kruispunt Keern-Provincialeweg veiliger voor fietsers en voetgangers, door het opnieuw en gelijkvloers in te richten.

Binnenstad, dorpen en wijken

 • Voor de bereikbaarheid en de economie van de binnenstad blijft de aanleg van een autotunnel bij de Carbasiusweg op termijn nodig. Maar eerst moet de Turborotonde worden verbeterd en een parkeergarage, fietsenstalling en busstation gebouwd.
 • Ondanks de bouw van een parkeergarage op het P&R-terrein vinden wij het noodzakelijk dat betaald parkeren in de binnenstad mogelijk blijft, voor de leefbaarheid én de economie. Winkeliers kunnen klanten met een auto niet missen.

Poort van Hoorn

 • De ontwikkeling van de Hoornse Poort vinden wij van groot belang voor de inwoners en de economie van de stad en de binnenstad in het bijzonder.
 • Voor de bereikbaarheid en de economie van de binnenstad blijft de aanleg van een autotunnel aan de Carbasiusweg nodig.
 • Eerst moet de Turborotonde worden aangepast, en een parkeergarage en een nieuw busstation worden gebouwd.
 • Serieus moet worden gekeken naar de mogelijkheid om de Turborotonde te verbeteren door de plaatsing van verkeerslichten.
 • Op aandringen van onze fractie wordt het kruispunt Keern-Provincialeweg voor fietsers en voetgangers gelijkvloers aangepast.
 • Maatregelen om de verkeersdoorstroming over de Provincialeweg te verbeteren juichen wij toe.
 • Op initiatief van Fractie Tonnaer werd afgesproken dat met de realisering van een parkeergarage pas wordt begonnen als de garage wordt gebouwd in combinatie met de aanleg van een traverse (oversteek) over het spoor, of als tenminste zekerheid bestaat dat binnen afzienbare tijd met de aanleg van een kwalitatief aantrekkelijke en goed toegankelijke traverse wordt gestart.

 

Hoorn Lokaal

Goed parkeren in Hoorn

Hoorn Lokaal is blij dat er, na jaren van discussie, eindelijk richting is gegeven aan de ontwikkelingen binnen de Poort van Hoorn. Door de bouw van een parkeergarage en het verplaatsen van het busstation, zal het verkeer over het Keern drastisch verminderen. Dit heeft als effect dat de bereikbaarheid van de binnenstad voor bewoners verbetert. Na de voltooiing van de parkeergarage zal het aantal parkeerplaatsen ‘op straat’ in de binnenstad aanzienlijk afnemen. Hoorn zal hiermee een aantrekkelijkere binnenstad krijgen: mooier door minder ‘blik’ op straat en prettiger om te winkelen vanwege de afname van verkeer. Tot die tijd wil Hoorn Lokaal dat parkeren zoveel mogelijk aan de rand van het centrum wordt gestimuleerd, maar het volledig weren van auto’s in de binnenstad vinden we niet wenselijk.

Nieuwe parkeergarage bij het station: makkelijk en veilig oversteken naar de binnenstad Gemakkelijk en veilig oversteken naar de binnenstad is de harde voorwaarde van Hoorn Lokaal bij de realisatie van de parkeergarage. Essentieel bij de plannen is dat de oversteek richting binnenstad aantrekkelijk, veilig en uitnodigend wordt. Bezoekers aan Hoorn moeten vanuit de parkeergarage op een gemakkelijke en toegankelijke manier naar het centrum kunnen lopen. Voor Hoorn Lokaal is een dergelijke entree een harde voorwaarde bij de realisatie van de parkeergarage.

De Realistische Partij

Op de site van de DRP wordt aandacht besteed aan de bereikbaarheid van de binnenstad. Aangaande de Poort van Hoorn en de tunnel worden geen voorstellen gedaan.

 Sociaal Hoorn

Op de site wordt aandacht besteed aan de bereikbaarheid van de binnenstad. Aangaande de Poort van Hoorn en de tunnel worden geen voorstellen gedaan.

ChristenUnie

Auto

De ChristenUnie wil een autoluwe binnenstad en uitbreiding van het voetgangersgebied. Hierbij moet gekeken worden naar een goed alternatief voor parkeren (voorbeeld als Jeudje) en goede bereikbaarheid met auto van het Transferium, NS station en het ziekenhuis.