Amstelveen: Raad akkoord met bredere A9 á € 40 miljoen zonder tunnel

Eigenlijk zonder slag of stoot en er zich van bewust dat Amstelveen toch eigenlijk met de rug tegen de muur staat, ging de raad woensdagavond akkoord met het veranderde contract over de A9. Daardoor komt er geen tunnel, maar wel een pakket van andere voorzieningen om de omwonenden een beetje leefbaar te houden, waarvoor de gemeente 40 miljoen euro betaalt. Van de al uitgegeven zes miljoen aan het tunnelproject krijgt de gemeente twee miljoen van het Rijk terug.

De bijdrage van 100 miljoen euro voor een tunnel, waaraan de gemeente eerder vast zat, is van tafel. B&W zeggen opgelucht te zijn over de instemming met de nieuwe plannen. Alleen de SP stemde tegen. Die blijft er bij dat het Rijk moet opdraaien voor alle kosten die met een verbreding van de rijksweg hebben te maken. Met die verbreding is de fractie het overigens niet eens en die wordt nu niet meer ter discussie gesteld.”De tunnel komt er niet, maar we betalen wel € 40 miljoen. Het Rijk is er nu beter van geworden en Amstelveen betaalt”, zei SP-fractievoorzitter Joep van Erp.

Maar wethouder Herbert Raat, die zich met de burgemeester en ambtenaren langdurig heeft ingezet om het oude contract open te breken (omdat de gemeente de daarin vastgelegde € 100 miljoen nu eenmaal niet kan opbrengen) is blij met de instemming van de raad.
Hij wees er op dat gesprekken om betrokkenen en omwonenden zijn gevoerd. Daaruit kwamen wel bezwaren, maar die worden nog onderzocht, zegt hij. De gemeenteraad wil dat wordt onderzocht wat de effecten zijn als op de A9 in Amstelveen maximaal 80 kilometer wordt gereden. Het gaat dan om zowel duurzaamheid en gezondheid als bereikbaarheid. De raad nam daarover unaniem een amendement aan. In 2017 moet volgens de raad ook een analyse van de gezondheidsrisico’s worden uitgevoerd.

‘Redelijke afstand’

Ook moet, op basis van een door de raad aangenomen motie, worden onderzocht of de weg niet wat verder dan nu gepland in zuidelijke richting van de Mr. van Hallweg kan komen te liggen. En als dat niet kan moet met de bewoners naar ‘een passende oplossing’ worden gezocht vindt de raad. De weg zou op ‘redelijke afstand’ van de woningen moeten komen. Wat redelijk is, vermeldt de motie niet.  Volgens de gemeente heeft Rijkswaterstaat toegezegd extra aandacht te hebben voor het zoveel mogelijk in tact laten van het Meanderpark. Maar daar moet weg een deel af. Dat groen moet elders in de stad worden gecompenseerd, zei de raad via een andere motie, waar de SP tegen stemde omdat nu eenmaal met dat ‘groen voor groen’ het Meanderpark toch kleiner wordt en de omwonenden ter plaatse er niets mee opschieten.

De raad ging unaniem akkoord met een door Geert Janssen van het CDA ingediende motie, waarin het college van B&W werd opgeroepen te pogen het Ministerie van Infrastructuur en Milieu zo ver te krijgen dat de nu voor horizontale geluidschermen bestemde vijf miljoen euro ook beschikbaar blijven als die niet realiseerbaar blijken. Het Rijk heeft wel laten weten te zullen voldoen aan wettelijk verplichte normering van geluid, maar wat de raad betreft moeten ook ‘bovenwettelijke’ maatregelen ter besteding van die vijf miljoen euro bespreekbaar zijn.

Onrust

GroenLinks was altijd en blijft tegen verbreding van de A9, maar ziet dat die er door het Rijk gestuurd gewoon komt. Raadslid Sander Mager constateerde dat het destijds door de raad genomen besluit een tunnel te laten aanleggen en daaraan 100 miljoen euro bij te dragen achteraf misschien niet zo handig is geweest. Hij vroeg zich wel af of wat nu aan plannen op tafel ligt echt het beste voor Amstelveen is en men niet over een aantal jaren weer in een ‘hadden we toen maar’ situatie zit.
Hij constateerde dat volgens het Rijk maar weinig participatie van bewoners mogelijk is. “Daardoor ontstaat onrust”, zei Mager. Zijn fractie was dan ook bereid elk amendement en elke motie te steunen die te enigszins tot verbetering van leefklimaat, luchtkwaliteit, verkeersoverlast en het voorkomen van zoveel mogelijk ellende als er een jarenlange bouwput ontstaat te voorkomen.
Over de luchtkwaliteit moet nog veel worden uitgezocht, gaf Raat toe. “Wij zullen daar bovenop zitten. Het os geen eldorado, niet de gedroomde uitkomst. Maar ons doel is dat het beter gaat worden dan het was. Financieel hebben we de zaak nu afgehecht. Maar de inhoudelijke kant gaat nog van start”, zei hij.

Argwaan

Maar VVD-fractievoorzitter Kees Noomen constateerde dat ook de begroting voor 2014 weer aantoont dat die bijdrage van € 100 miljoen voor een tunnel door Amstelveen niet was op te hoesten. En dat moest de gemeente wat hem betreft ook niet willen, omdat het ten koste zou gaan van andere belangrijke dingen. “We worden doodgegooid met mooi proza van belanghebbenden, waarom we nu toch wel voor een tunnel moeten kiezen. Ik zou ook het liefst op vakantie gaan met een privéjet, maar zit gewoon achter het gordijntje omdat ik het niet kan betalen.” Het kan volgens hem allemaal wel mooier, beter, gezonder, maar de rekening wordt dan doorgeschoven naar een volgende generatie of naar alle Amstelveense huizenbezitters. Amstelveen heeft volgens Noomen boven zijn stand geleefd en moet nu zijn wonden likken. Hij heeft ook zo zijn argwaan over degenen die voor een tunnel pleiten om fijnstof tegen te gaan. “Vertel het eerlijke verhaal, dat jouw huis meer waard wordt met een tunnel dan zonder. Want als het je werkelijk om stikstof ging en geluidsoverlast, was je toch allang verhuisd naar de Veluwe en ja je niet dichtbij Schiphol en de Noordzee wonen.”

De verbreding van de A9 maakt deel uit van de weguitbreiding tussen Schiphol, Amsterdam en Almere. De nieuwe A9 wordt in Amstelveen over een lengte van 1300 meter verdiept aangelegd. Bij het Oude Dorp komt een volledige overkapping. Door het totale pakket aan extra maatregelen neemt, volgens de gemeente, de geluidshinder voor alle omliggende woningen af. Rijkswaterstaat werkt de plannen de komende maanden uit tot een Ontwerp Tracébesluit.

Hoewel het Rijk zegt dat daarbij weinig inspraak van de bewoners mogelijk kan zijn, zullen volgens de gemeente bewoners en belanghebbenden op diverse momenten worden gevraagd om mee te denken en te reageren op de plannen. De gemeente zegt de bevolking actief te zullen informeren. De werkzaamheden voor de verbreding vinden naar verwachting tussen 2020 en 2024 plaats. De voortgang van het project is ook terug te vinden op  www.amstelveen.nl/A9. Belangstellenden kunnen zich hier aanmelden voor een periodieke digitale nieuwsbrief.

Bron:  Amstelveen Blog