Categoriearchief: Blog

Hoorn: tunnel ja!

Krijgen voorstanders van een tunnel in Hoorn toch nog hun zin 😉

In Hoorn is een bijna 500 jaar oude tunnel onder het centrum van de stad ontdekt. De vele geruchten dat er gangen onder de oude stad zouden lopen, blijken dus waar te zijn, zegt de gemeente in een persbericht.

De ontdekking werd bij toeval gedaan, schrijft RTV Noord-Holland. Na hevige regenval ontstond er een gat in de bestrating in een doodlopende steeg. Het gat was meters diep. Archeologen daalden af en ontdekten een lange gemetselde tunnel.

De gang blijkt onderdeel van een groot overdekt rioolstelsel dat bijna overal is ingestort, maar hier nog gaaf aanwezig is, stelt de gemeente. Het loopt onder een oud ziekenhuis uit 1563 door en stamt dus zeker van voor deze tijd.

De gemeente gaat samen met de eigenaar van het oude ziekenhuis, de Vereniging Hendrik de Keyser, onderzoeken of de tunnel kan worden behouden. Het is de bedoeling dat de tunnel voor september toegankelijk wordt gemaakt voor bezoekers.

https://www.youtube.com/watch?v=jnRLCchx9bI

SONY DSC  t

OLYMPUS DIGITAL CAMERA  OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bron:     http://nos.nl/artikel/2014876-eeuwenoude-tunnel-bij-toeval-ontdekt-in-hoorn.html

Verslag 17 juni Algemene Raadscommissie

Het college heeft de gemeenteraad voorgesteld om het bestemmingsplan “Pelmolenpad, Dampten/Berkhouterweg, Maelsonstraat en omgeving” in te trekken. Dinsdag 17 juni jl. kwam de Algemene Raadscommissie bijeen om dat voorstel te bespreken. Tot verdriet van hemzelf was de portefeuillehouder, Samir Bashara, vanwege een keelontsteking, niet in staat om namens het college het woord te voeren. Judith de Jong was zijn plaatsvervanger en dat deed zij goed.

Van de zijde van VVD, VOCH en fractie Tonnaer werd uitvoerig en bij herhaling gewezen op het feit dat het huidige bestemmingsplan zeer zorgvuldig is opgesteld. Deze partijen hebben goed begrepen dat deze coalitie de autotunnel niet gaat aanleggen maar begrijpen niet waarom het bestemmingsplan dan moet worden ingetrokken. Hun redenatie is dat het bestemmingsplan de gemeente niet verplicht om de tunnel aan te leggen. Het handhaven van het huidige bestemmingsplan biedt volgens Tonnaer een volgende gemeenteraad de mogelijkheid om de tunnel alsnog aan te leggen.

D66, PvdA, GroenLinks en SP, de Magnolia-coalitie, waren tevreden met collegevoorstel. Volgens PvdA en GroenLinks is het voorstel een logisch gevolg op de verkiezingsuitslag en het coalitieakkoord. 

Volgens Renckens van D66 is voortvarend handelen vereist. De SP was benieuwd naar de uitwerking van het nieuwe plan. Dhr. Oud van het CDA stelde “het bestemmingsplan is door de gemeenteraad vastgesteld, maar het plan is nog niet in werking getreden”.

De oppositie was wel heel erg simpel in hun redenatie “de gemeente is krachtens het bestemmingsplan niet verplicht om de tunnel aan te leggen.” Het is immers complex en helemaal niet zonder juridische consequenties om een onherroepelijk bestemmingsplan ingrijpend aan te passen. Volgens de wethouder wil het college daarom voorkomen dat het bestemmingsplan rechtskracht krijgt, het intrekken van het bestemmingplan ligt dan voor de hand. De wethouder maakte duidelijk dat het huidige bestemmingsplan niet gebruikt kan worden als onderlegger om het beleid uit het coalitieakkoord vorm te geven. Het gaat daarbij niet alleen om het niet aanleggen van de tunnel maar ook om een verkeersoplossing die niet past in het huidige bestemmingsplan.

HSP, HOP en Hoorns Belang wilden eigenlijk meer duidelijkheid over de nieuwe plannen voordat zij het huidige bestemmingsplan zouden willen intrekken. Mevrouw van Diepen van HSP “ik weet niet wat ik hiermee moet?“. Dhr. Van der Duin (HOP) was van mening dat zorgvuldigheid geboden is bij het intrekken van het bestemmingsplan en dat alle consequenties, ook die van het nieuwe plan, daarbij moeten worden betrokken. Het voorstel van het college voldoet z.i. niet aan de beoogde zorgvuldigheid. In eerste instantie volgde dhr. Van de Kleij van Hoorns Belang de redenatie van HOP. Na beantwoording door de wethouder constateerde hij dat de schets uit het coalitieakkoord klaarblijkelijk de leidraad is voor het op te stellen nieuwe bestemmingsplan. 

De wethouder begreep heel goed dat de raad op dit moment meer inzicht wil hebben in de uitwerking van de nieuwe plannen. De ideeschets uit coalitieakkoord is onderzocht op z’n haalbaarheid en kansrijk bevonden. Nieuwe onderzoeken zijn evenwel noodzakelijk om alle aspecten in beeld te krijgen.

Het Hoornse college stelt de raad voor het bestemmingsplan voor de Poort van Hoorn in te trekken

In de vorige bestuursperiode stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan Poort van Hoorn vast. Het bestemmingsplan werd onder meer opgesteld om de aanleg van de  toegangsweg richting de binnenstad met autotunnel onder het spoor mogelijk te maken. Een aantal belanghebbenden tekende beroep aan. Het beroep richtte zich vooral tegen de aanleg van de autotunnel.

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart zijn de politieke verhoudingen in Hoorn veranderd. Er was geen raadsmeerderheid meer voor aanleg van de autotunnel. Daarom kwamen de partijen die op dat moment tot een coalitie probeerden te komen overeen, dat zij de autotunnel niet zouden uitvoeren. Dat leverde in relatie tot het bestemmingsplan een onduidelijke situatie op. Begin mei besloot de Raad van State daarom om het bestemmingsplan te schorsen. Volgens de Raad van State was het op dat moment onzeker of dit belangrijke onderdeel van het bestemmingsplan ook echt gerealiseerd zou worden.
Inmiddels hebben coalitiepartijen PvdA, SP, D66, CDA en GroenLinks bekend gemaakt dat deze coalitie de autotunnel onder het spoor niet aanlegt. Daardoor is het het waarschijnlijk dat de Raad van State het bestemmingsplan vernietigt. Dat maakt het voorzetten van de juridische procedure onnodig en overbodig. Vernietigt de Raad van State het bestemmingsplan niet, dan ontstaat een ongewenste rechtsonzekerheid voor belanghebbenden. Daarnaast loopt de gemeente dan het risico van aanzienlijke planschadeclaims van belanghebbenden. Daarom stelt het college van B en W de gemeenteraad nu voor om het bestemmingsplan in te trekken en een nieuw bestemmingsplan op te stellen voor het gebied van de Poort van Hoorn.

‘Deze coalitie gaat de autotunnel niet realiseren. Daarover moet geen misverstand ontstaan door het bestemmingsplan,’ aldus wethouder Samir Bashara. ‘Dit is een technisch besluit dat nu nodig is voor de lopende procedure bij de Raad van State. Het spreekt voor zich dat we op een zo kort mogelijke termijn met de raad inhoudelijk verder gaan praten over de toekomst van de Poort van Hoorn en de plannen van de huidige coalitie.’

De raad bespreekt het voorstel om het bestemmingsplan in te trekken naar verwachting op dinsdag 1 juli.

Poort van Hoorn na 15 mei 2014

Op 15 mei jl. hebben PvdA, SP, D66, CDA en GroenLinks het coalitieakkoord gepubliceerd. De Poort van Hoorn wordt in dat akkoord door de Magnolia-coalitie anders ingevuld dan door het voormalige college. Het belangrijkste is dat autotunnel uit de plannen is verdwenen. Alhoewel de plannen van de nieuwe coalitie veel bijval kregen waren er op de fora ook geluiden die minder lovend waren: “
als men daar een verbindingsweg neerlegt en we zijn een anderhalf jaar verder is het zo een inkoppertje om de tunnel alsnog aan te leggen” en “Het nieuwe college legt de rode loper uit voor een volgend college om alsnog de autotunnel aan te leggen.” De hoogste tijd voor het BurgercomitĂ© HoornTunnelNee om het nieuwe beleid aan de hand van vier lijnen te doorgronden en van commentaar te voorzien. We hebben immers beloofd ons kritisch te blijven opstellen en de gemeenteraad nauwgezet te volgen bij dit onderwerp.

  1. Politiek. In het coalitieakkoord is het plan voor de aanleg van de tunnel verdwenen: “Gezien de verkiezingsuitslag, zal deze coalitie de autotunnel niet realiseren.”
  2. Verkeerstechnisch. De parkeercapaciteit op het Transferium wordt uitgebreid, onder de provinciale weg wordt een fietstunnel aangelegd en er wordt een nieuwe ontsluiting gemaakt als alternatief voor de autotunnel.
  3. Financieel. De coalitie gaat fors investeren in De Poort van Hoorn, in geldwaarde ongeveer de helft van wat het vorige college van plan was met de autotunnel.
  4. Wat ontbreekt er? Niet alle onderdelen van het zogenaamde alternatieve plan worden in de periode 2014-2018 uitgevoerd, zoals het verplaatsen van het busstation en de fietstunnel onder het spoor

De Magnolia-coalitie heeft grote plannen met de Poort van Hoorn. De nieuwe coalitie is met een goed alternatief gekomen die de bereikbaarheid en toegang van Hoorn sterk verbetert, maar met een veel kleiner budget, passend bij de huidige tijd en de uitdagingen waar Hoorn voor staat. Het burgercomité HoornTunnelNee is tevreden met de nieuwe koers. Dit college steunt op een grote meerderheid in de gemeenteraad en als het om het niet-uitvoeren van de tunnel gaat, is hun steun nog veel groter (26 zetels van de 35). Wij leven in een democratisch land en dat betekent dat wij over vier jaar weer naar de stembus gaan. Als er dan nog partijen zijn die alsnog die tunnel willen aanleggen, dan zal HoornTunnelNee de kiezers opnieuw motiveren om vooral niet op die partijen te stemmen.

Lees hier meer.

6 mei, een bijzondere raadsvergadering.

De gemeenteraad heeft zichzelf in een nieuw audiovisueel pak gestoken. De microfoons zijn vervangen, er zijn camera’s op de raad gericht en zodra een raadslid zijn microfoon aanzet beweegt een camera automatisch naar dat raadslid waarna het raadslid zichzelf terug ziet op drie grote LED-schermen, inclusief zijn naam. Als meerdere raadsleden ongeduldig zijn en voortijdig de knop van de microfoon indrukken vliegen de camerabeelden van links naar rechts over het scherm.

Aan de orde was de vraag van 13 raadsleden om de notitie die door de nieuwe coalitie is gebruikt voor de coalitiebesprekingen te ontdoen van zijn vertrouwelijkheid om vervolgens de inhoud van die notitie aansluitend in het openbaar te bespreken.

Tijdens het debat werd het standpunt van het college verdedigd door de burgemeester en door wethouder Westenberg, de wethouders Louwman, Ruppert en Pijl hadden plaats genomen tussen de raadsleden en zaten niet achter de collegetafel.

Na de verkiezingen zijn in opdracht van het demissionaire college de kosten die reeds voor de Poort van Hoorn zijn gemaakt geĂŻnventariseerd. Bij aanvang van de coalitiebesprekingen hebben de Magnoliapartijen gevraagd om ambtelijke ondersteuning o.a. om de kosten die gemaakt zijn voor de Poort van Hoorn in beeld te krijgen. Toen bleek dat er reeds een notitie in de maak was, werd deze notitie vervolgens vertrouwelijk door het college ter beschikking gesteld aan de coalitiepartijen. Pas op aandringen van enkele andere fracties is deze notie ook ter beschikking gesteld aan de gehele gemeenteraad (ook vertrouwelijk). De voorzitter van het college van B&W heeft tijdens het debat aan de gemeenteraad duidelijk gemaakt dat deze werkwijze niet de schoonheidsprijs verdient. Achteraf had de gehele gemeenteraad tegelijk met de coalitiepartijen geĂŻnformeerd moeten worden.

De ochtend voor de raadsvergadering heeft het demissionaire college aan de gemeenteraad een brief gestuurd waarbij het college ingaat op het vertrouwelijke karakter van de eerder toegezonden notitie. In deze brief geeft het college aan dat de notitie met uitzondering van enkele punten openbaar gemaakt kan worden. Tijdens het raadsdebat maakte de burgemeester duidelijk dat de notitie ook enigszins herschreven moet worden omdat bij openbare stukken een meer zorgvuldige formulering gebruikelijk is.

Tonnaer was in zeer goede doen en ging voluit op het orgel ook nadat de burgemeester hem reeds in het gelijk had gesteld m.b.t. het gelijktijdig toezenden van de inmiddels berucht geworden notitie. Tonnaer ontpopte zich als een ware oppositieleider. VVD, VOCH, maar ook HOP, Hoorns Belang en HSP schaarden zich zonder tegenspraak achter de soms onbegrijpelijke redenatie van Tonnaer. Tonnaer was van mening dat de notitie volledig openbaar gemaakt kon worden en dat de economische belangen van de gemeente op geen enkele wijze daarmee geschaad zouden worden. Op de vraag van de Burgemeester waarom het debat over de inhoud van de notitie nu moest plaatsvinden bleef Tonnaer een begrijpelijk antwoord schuldig. Marjon van der Ven stelde dat de VVD volledige openheid en transparantie in dit dossier nodig acht. Hans Weede (VOCH) was van mening dat de notitie in volledige openheid behandeld diende te worden, de burgers hebben recht op deze informatie. Joke van der Meij (Hoorn Lokaal) vond het allemaal niet heel erg bijzonder, bij de vorige collegeonderhandelingen werden ook notities besproken waarvan de inhoud niet gedeeld was met de gehele raad. Zoals gebruikelijk lag Judith de Jong weer onder vuur bij Marjon van der Ven. Judith wekt altijd de indruk dat zij de aandacht van Marion wel op prijs stelt.

Volgens Judith de Jong wordt in het komende coalitieakkoord aandacht besteed aan de Poort van Hoorn en het niet doorgaan van de tunnel. In de notitie van het college zijn de kosten opgenomen die betrekking hebben op de gehele Poort van Hoorn dus ook de kosten van de plandelen die wel in uitvoering worden genomen. Volgens de Jong is het niet verstandig om nu in de gemeenteraad een discussie te voeren over alleen deze notitie los van de context van het coalitieakkoord. Zij werd daarbij in vergelijkbare bewoordingen gesteund door Jos Kamminga namens GroenLinks, Michiel Pijl (CDA), Mathé van Stralen (SP) en Arthur Helling (D66). Mathé van Stralen hield een pleidooi voor openheid maar vroeg ook om een paar weken geduld. Arthur Helling verklapte aan Tonnaer dat er in het coalitieoverleg meerdere notities zijn besproken waarvan de inhoud niet gedeeld is met de gehele gemeenteraad.

Bij de stemming bleek dat slechts 15 raadsleden voor een volledige openbaarheid van de notitie waren. Het debat ging als een nachtkaars uit, geen enkel raadslid vond het nodig om in beslotenheid de notitie te bespreken, zo belangrijk was de inhoud klaarblijkelijk ook weer niet.

Het merkwaardige deed zich voor dat Louwman en Ruppert namens het college het standpunt onderschrijven om niet de gehele notitie openbaar te maken. In de gemeenteraad stemmen beide heren, zonder enige toelichting, voor het volledig openbaar maken van hun eigen notitie. Ra, ra, hoe kan dat?

Ook zonder nieuwe microfoons, camera’s en LED-schermen was het een zinloze bijeenkomst die ook per email had kunnen worden afgedaan.

Verslag openbare bijeenkomst vorming coalitie

In een goed gevulde raadszaal kwamen woensdag jl. de politieke partijen bijeen om de verkiezingsresultaten te bespreken. Lijst 14 was met twee afgevaardigden, in ruste, ook goed vertegenwoordigd.

De PvdA heeft de afgelopen dagen, als grootste fractie, met alle partijen gesprekken gevoerd. De PvdA heeft zich laten adviseren over het samenstellen van een nieuwe coalitie. Op basis van die gesprekken heeft de PvdA een beperkt aantal partijen uitgenodigd om woensdag verder te praten: SP, D66, Hoorns Belang, HOP, CDA, VVD, Groenlinks en HSP. Judith de Jong maakte al snel duidelijk dat alle partijen die tegen het aanleggen van de tunnel zijn nu ook bereid zijn om een raadsbesluit te nemen om het plan ongedaan te maken.

Samir Bashara (GL) riep op om over de verschillen in tunnelopvattingen heen te stappen, er moest immers gewerkt worden aan enkele zeer belangrijke thema’s waaronder de financiĂ«n en de komende decentralisatie. Hij sprak over het feest der democratie en het feest der verzoening. Meerdere partijen wilden niet dat de scheidslijn die in de raad is ontstaan rondom de tunnel en ook merkbaar was in andere dossiers nog langer zou worden doorgezet. De kille verhouding van de afgelopen periode moest wat hun betreft beĂ«indigd worden.

Over het algemeen werd er wat zorgelijk gekeken naar het politieke landschap met veel fracties en de afwezigheid van grote fracties. Louwman: “De grootste fractie heeft nu 5 zetels, gevolgd door 3 fracties met 4 zetels, in de vorige periode had de grootste fractie 6 zetels, 3 fracties hadden er toen 5.” De 4 grootste gingen tezamen terug van 26 zetels naar 17 zetels.

SP constateerde dat de gemeenteraad duidelijk een ruk naar links had gemaakt en dat die verandering ook tot uitdrukking gebracht moest worden in de samenstelling van het college.

Opmerkelijk was dat Helling namens D66 met veel azijn duidelijk maakte dat zijn partij niet aan zet is. De TunnelNee- partijen moeten maar eerst een college proberen te vormen en als dat niet lukt dan kan mogelijk opnieuw met D66 gesproken worden want “D66 ontloopt nooit zijn verantwoordelijkheid”. Deze opstelling verbaasde de toehoorders omdat D66 bij herhaling terecht kenbaar heeft gemaakt dat er in Hoorn veel meer gaande is dan alleen de Tunnel. Nu er gewerkt kan worden aan die andere belangrijke D66-dossiers doet D66 als een verveeld kind niet mee. Helling liet in het midden of hij inging op de uitnodiging van de PvdA voor aanstaande woensdag. De opstelling van de VVD wekte meer bewondering. Louwman gaf aan dat de VVD inging op de uitnodiging en dat wat hem betreft in principe elk onderwerp bespreekbaar is mits de VVD zich zou kunnen herkennen in het coalitieakkoord. Louwman wilde er echter niet aan om het verlies van VVD te wijten aan de tunnel. Het verlies was volgens hem het gevolg van een landelijke tendens. In Hoorn verloor de VVD echter 33% van de stemmen, landelijk verloor de VVD “slechts” 23%.

Michiel Pijl was de tunnel al voorbij, hij pleitte nogmaals voor de belangrijke CDA-thema’s leefbaarheid in de wijken, zorg en economie. Pijl was van mening dat recht gedaan moest worden aan de verkiezingsuitslag.

GroenLinks opteert voor een sociaal progressief college en geeft de voorkeur aan een college bestaande uit landelijke partijen, aangevuld met HOP.

VOCH hield nog weer eens een betoog voor de tunnel. In tweede instantie was de toon meer genuanceerd, Ruppert pleitte voor een zorgvuldig afweging van de diverse aspecten en mogelijkheden binnen de poort van Hoorn.

De lijsttrekker van HOP, Robert Vinkenborg, was van mening dat het voor een partij met twee raadszetels moeilijk wordt om in het college vertegenwoordigd te zijn. Om de versnippering in de raad te beperken maakte hij kenbaar dat HSP en HOP tezamen wilde deelnemen aan het coalitieoverleg. In dat geval zou deze combinatie opteren voor 1 wethouder. Bij elkaar tellen HSP en HOP 4 raadszetels, net zoveel als de SP. Deze actie werd in de zaal met enige verbazing aangehoord. HSP had een lijstverbinding met GroenLinks en gaat nu een samenwerkingsverband aan met HOP om HOP aan een wethouderszetel te helpen. Monogamie bestaat niet in de politiek maar nu wisselen de relaties wel heel erg snel.

‘Tunnel nee’ partijen gaan besluit terugdraaien

HOORN – Alle partijen die tegen het aanleggen van een tunnel zijn in Hoorn, zijn ook bereid een raadsbesluit te nemen om het plan ongedaan te maken.

Dat meldde Judith de Jong (PvdA) maandagavond tijdens een openbare bijeenkomst over de vorming van een nieuwe coalitie in Hoorn.

Om tot een coalitie met een stevige meerderheid te komen die ook nog eens recht doet aan het stemgedrag van de kiezer, is een college van vijf partijen nodig. De PvdA heeft het advies gekregen te gaan praten met SP, D66, Hoorns Belang, HOP, CDA, VVD, GroenLinks en HSP. Robert Vinkenborg (HOP) maakte staande de bijeenkomst duidelijk dat de keuze eenvoudiger wordt: HOP en HSP hebben een pact gesloten elkaar te zullen steunen. ,,We hebben samen vier zetels en zijn bereid Ă©Ă©n wethouder te leveren en te steunen’’, aldus Vinkenborg.

Bron: NHD

Verkiezingsuitslag Hoorn

De verkiezingsuitslag in Hoorn is alleszins opmerkelijk.  De Tunnel-partijen hebben veel stemmen verloren vanwege hun tunnel-imago. De landelijke tunnel-partijen verliezen landelijk minder dan in Hoorn terwijl D66 landelijke meer wint dan in Hoorn. De lokale tunnel-partijen verliezen meer dan de landelijke tunnelpartijen. Het meest opmerkelijk is echter de winst van de landelijke partijen die tegen de tunnel zijn. PvdA en Groenlinks verliezen landelijk maar winnen in Hoorn, terwijl de SP in Hoorn heel veel meer wint dan landelijk het geval is. De nieuwkomer HOP is een zeer welkome versterking van de partijen die tegen De Tunnel zijn.

‱ Het aantal raadszetels met tunnel-voorstanders nam af 22 naar 16 (van 35).
‱ Het stemmenpercentage voor de tunnel nam af van 62,8% naar 43,2%
‱ Vijf partijen zijn voor de Tunnel, vier tunnel-partijen verloren stemmen waarvan Tonnaer verreweg het meest (hij raakte bijna twee derde van zijn stemmen kwijt). Slechts 1 tunnelpartij boekte winst, D66 ging van 9% in 2010 naar 10,5% in 2014.
‱ Landelijk ging D66 van 8% naar 11,8%, een beduidend grotere winst dan in Hoorn.
‱ De VVD ging in Hoorn van 15,6% in 2010 naar 10,4% in 2014. Landelijk was het verlies minder van 15,5% naar 11,9%.
‱ Het CDA verloor in Hoorn 0,6%, van 10,15 in 2010 naar 9,5% in 2014. Landelijk verloor het CDA vergelijkbaar, van 15,1% naar 14,3%.
‱ Landelijk ging de PvdA van 15,1% in 2010 naar 10,2% in 2014. In Hoorn deed de PvdA het veel beter, van 13,9% in 2010 naar 14,7% in 2014.
‱ GroenLinks scoorde landelijk een verlies van 1,2%, van 6,4% in 2010 naar 5,2% in 2014. In Hoorn boekte GL een winst ad 0,8%, van 8% in 2010 naar 8,8% in 2014.
‱ De SP won landelijk 2,7% en ging van 3,8% naar 6,5%. In Hoorn was de winst veel hoger, van 5,9% in 2010 naar 12% in 2014.
‱ De lokale partijen gingen in Hoorn terug van 13 zetels naar 12 zetels.
‱ Het stemmenpercentage voor de lokale partijen nam in Hoorn af van 37,5% in 2010 naar 34,2% in 2014. Landelijk was dat in 2014 bijna 30%, 4,9% meer dan in 2010.
‱ De Hoornse seniorenpartij is de uitzondering bij de anti-tunnelpartijen. HSP gaat van 5,6% in 2010 naar 5,3% in 2014.
‱ Hoorns belang is van de zittende lokale partijen de grootste winnaar, zij gaan van 3,8% in 2010 naar 5,2% nu.
‱ HOP is een grote verrassing met 7,4% van de stemmen en 2 zetels.
‱ Hoorn lokaal komt 2,5% van de stemmen met 1 zetel in de gemeenteraad.

Waarom Heiloo geen referendum wil

Gepubliceerd 16 maart 2014 9:00 | Laatste update 16 maart 2014 9:00
HEILOO – Met een handige motie hebben de coalitiepartijen in Heiloo vorige  week de meeste kou uit de lucht gehaald rond de afslag A9. Een extern bureau moet zich nogmaals buigen over de risico’s rond de afslag.
Daarmee leek het alsof het besluit over de verkiezingen werd getild. Drie actiegroepen roerden zich rond de risico’s en de noodzaak van de afslag. Komende week tekent Heiloo echter voor de uitgave van 8,5 miljoen euro. De helft is of komt volgens het college binnen via bestaande afspraken. De rest moet worden verdiend via inkomsten uit de wijken Zuiderloo en Zandzoom en bedrijventerrein de Boekelermeer. Linke soep; de huizenmarkt is stroef en de kantorenmarkt is nog erger.
En Heiloo kan een strop van ruim 4 miljoen euro er niet bij hebben, net zo min als tegenvallers in bijvoorbeeld het verbeteren van de toegangswegen van en naar de afslag. Castricum liet vorig jaar al juridisch onderzoeken of het nog onder de afspraken van Zandzoom en A9 uit kan. Het antwoord: Nee. De politici van Heiloo, Alkmaar en Castricum hebben elkaar gegijzeld – al of niet bewust.
De vraag is dan ook niet Ăłf de afslag wordt gerealiseerd, maar wanneer. Heiloo moet in 2017 of 2018 gaan betalen, maar het is met het huidige bouwtempo onwaarschijnlijk dat het dan het geld heeft. De provincie is bereid Heiloo geld te lenen. Mooi, maar rente en aflossing moeten natuurlijk betaald worden.
Met de motie, gesteund door de voltallige gemeenteraad behalve de NCPN, creĂ«erden de partijen rust. De raad gaat nauw toezicht houden op de uitwerking van de afslag. Maar nergens staat, dat de raad zaken kan tegenhouden of terugdraaien. Als het externe bureau stelt dat de risico’s (te) groot zijn, kan de raad het nieuwe college de laan uit sturen, maar dat verandert niets aan de verplichtingen.
De NCPN diende afgelopen week een motie in, met als achterliggende bedoeling: een referendum over de afslag A9. Geen enkele andere partij zag dat zitten. Want er valt niets te winnen. Als de bevolking bij referendum de afslag afwijst en de politiek daar geen gehoor aan kan geven omdat de afspraken al gemaakt zijn, zit Heiloo met de gebakken peren. Er was geen andere vlucht dan de vlucht vooruit.

Bron: NHD

De lokale kwestie: ‘Snelweg door Groningen doet trauma herleven’

Op 19 maart kiest Nederland nieuwe gemeenteraden. Geen gemakkelijke keuze, want de gemeentepolitiek staat niet dagelijks op de voorpagina’s. Waar gaat het eigenlijk over in de lokale politiek? De regiocorrespondenten van de Volkskrant lichten een aantal lokale kwesties uit. Vandaag: Ana van Es over de zuidelijke ringweg in Groningen.
D
e files zouden ‘goeddeels’ – maar blijkbaar niet helemaal – opgelost worden

Welke kwestie domineert de raadsverkiezingen in Groningen?

Een nieuwe snelweg door de stad die ruim een half miljard euro kost. Door de zuidkant van Groningen loopt nu nog een gewone stadsring, met op- en afritten voor elke wijk en in elke ochtendspits oponthoud. Straks moet daar een brede, doorgaande snelweg komen.

Kosten noch moeite worden gespaard: de nieuwe weg wordt verdiept aangelegd en vervolgens voorzien van een overkapping. Op dit ‘deksel’ moet een compleet plantsoen verrijzen, ‘met ruimte voor een picknick met vrienden, sport en spel en wellicht een openluchtconcert’.

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft onlangs in de Tweede Kamer haar enthousiasme uitgesproken over de nieuwe ringweg. Volgens haar krijgt ‘de leefbaarheid in de stad een fikse impuls’ door de overkapte snelweg. Ook zouden files ‘goeddeels’ – maar blijkbaar niet helemaal – opgelost worden.

Klinkt als een prachtig plan. Wat is het probleem?

Allereerst de kosten: de nieuwe ringweg kost ruim 600 miljoen euro. Als provinciestad met uitgeputte financiële reserves heeft Groningen dat geld niet liggen. Maar de stad kan beschikken over de zogenaamde Zuiderzeegelden: een miljardenfonds dat is gereserveerd voor infrastructurele projecten in de noordelijke provincies na het afblazen van de Zuiderzeelijn.

Dat neemt niet weg dat Groningen zelf nog steeds tientallen miljoenen zal moeten bijdragen: veel geld voor een stad die volgens de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) nu al goed is voor een derde plaats op de lijst van gemeenten met de hoogste schuldenlast van Nederland.

 Deze politieke draai doet in Groningen een trauma herleven

 Wat vindt de burger hiervan?

Langs het ringwegtracĂ© liggen drie dichtbevolkte stadswijken. Inwoners daar maken zich grote zorgen. Omdat de nieuwe weg verdiept wordt aangelegd, verdwijnen de huidige op- en afritten in deze wijken. Waar je nu nog zo de ring op rijdt, moeten auto’s straks via nieuw aan te leggen parallelwegen een stuk door de stad voordat ze eindelijk op de verdiepte snelweg kunnen komen. Dat leidt tot sluipverkeer en oponthoud, vrezen de tegenstanders.

Spreekbuis van het verzet, de Stichting Leefomgeving Zuidelijke Ringweg, betwijfelt bovendien of het echt nodig is om de huidige ring te verbouwen. Volgens de actievoerders worden de huidige verkeersproblemen schromelijk overdreven. Wie randstedelijke verkeersproblemen gewend is, zal

‘een plek waar iedere ochtend auto’s voor het stoplicht staan te wachten’, zoals in Groningen gebeurt, niet aanduiden als file.

Welke partijen kunnen elkaar daarover wel schieten en waarom?

Tot voor kort kende de nieuwe ringweg nauwelijks politieke tegenstand. Het stadsbestuur – een brede coalitie van PvdA, VVD, D66, CDA en SP – heeft haast om de klus snel te klaren. Geld uit het Zuiderzeefonds dat in 2020 nog geen bestemming heeft gevonden, moet namelijk worden teruggestort in de Staatskas. Zonder dat geld geen ringweg met een plantsoen op het deksel.

Maar de steun lijkt langzaam af te brokkelen. Oppositiepartij GroenLinks stelt zich kritisch op en wil dat het project aan extra voorwaarden voldoet. De plaatselijke Partij voor de Dieren trok als eerste vorige week onverwacht haar steun in aan het project. Electoraal stelt dat niets voor, want die partij heeft slechts 1 zetel in de raad.

Toch doet deze politieke draai in Groningen een trauma herleven. Nog maar anderhalf jaar geleden is het Groningse college van B&W totaal onverwacht gestruikeld over een soortgelijk infrastructureel megaproject: een tram door de binnenstad. Ook deze tram zou betaald worden uit het Zuiderzeefonds: kosten circa 700 miljoen euro. Ook hierbij is nut en noodzaak altijd betwist. Jarenlang leek het verzet in de raad beperkt, tot zich daags voor de definitieve aanbesteding

ineens een politieke meerderheid tegen de tram uitsprak. Op dat moment was helaas al bijna 40 miljoen euro opgegaan aan het project-in-wording.

Wie gaan scoren op dit punt?

Onthoud deze mevrouw: Kirsten de Wrede van de Partij voor de Dieren. De Stichting Leefomgeving Zuidelijke Ringweg, in de drie betrokken stadswijken uitgegroeid tot een club met gezag, beveelt deze partij expliciet aan in een stemadvies. Wie dat niet zit zitten, kan volgens de actiegroep uitwijken naar GroenLinks, CDA of Christenunie, die ook proberen om de gevolgen van de ringweg ‘nog enigszins draaglijk te maken.’

Hoe gaat dit aflopen na 19 maart?

Op het Groningse stadhuis zullen ze met argusogen volgen hoe het verzet in de wijken zich deze keer ontwikkelt. De huidige stadsbestuurders – D66 en SP waren indertijd coupplegers bij de tram- weten maar al te goed: ook dat protest begon ooit gewoon op straat, gesteund door onbekende politici die aanvankelijk door niemand serieus werden genomen.

De Persgroep Digital. Alle rechten voorbehouden. In de Volkskrant.

Lijsttrekkersdebat 12 maart 2014

Woensdag 12 maart was er een aardig lijsttrekkersdebat in Het Park, een goede gespreksleider, veel publiek en drie sterke thema’s: tunnel, financiĂ«n en de decentralisatie van de zorg. Opvallend, in positieve zin, was wat mij betreft het optreden van Michiel Pijl. Daar waar VVD, VOCH en D66 elkaar complimenteerden, aanvulden en napraten probeerde hij als enige coalitiepartij aandacht te krijgen voor een ander geluid: meer aandacht voor hetgeen in de wijken gebeurt (er is meer dan een Tunnel) en de menselijk maat. Bijzonder was het optreden van de lijsstrekker van VOCH, Aad Ruppert, hij opende als een volleerde stormram de aanval op de PvdA, niet op Judith de Jong maar op Jeroen Dijsselbloem, Diederik Samson en Jetta Klijnsma. Ondanks het dringende verzoek van de gespreksleider om in de zaal toch vooral partij-ongebonden personen aan het woord te laten was het de voorzitter van het VOCH die zich als een van de eerste met een vraag opdrong bij HOP. Gelukkig wist Robert Vinkenborg de man direct te ontmaskeren. Samir Bashara en Judith de Jong konden in het Tunnel-blok uitstekend hun eigen anti tunnel-geluid laten horen. Opvallend is dat D66 er tegenwoordig van alles bijsleept om de tunnel te rechtvaardigen, de ontwikkeling van de Blauwe Berg, het hotel, het casino, de bioscoop, de ijsbaan, het stadsstrand en de ontwikkeling van het Havenfront. Allemaal activiteiten die volgens hem niet zonder de tunnel konden. Uitgedaagd door de coalitie had GroenLinks ’s middags hun begroting gepresenteerd, behoorlijk evenwichtig. Zij waren in het voordeel want zij konden dankbaar gebruik maken van hoe het niet moest. Serieus en streng kijkend typeerde Bashara de begrotingen van de coalitiepartijen als broddelwerk (er kwam nauwelijks een weerwoord). Als laatste kwam aan bod hoe Hoorn moest omgaan met de zorgtaken die zij vanaf 1 januari 2015 moet gaan uitvoeren. Deze discussie was lastig en vaag, de lijsttrekkers etaleerde onvoldoende kennis van hoe die taken nu en straks worden uitgevoerd. Zelfs de over het algemeen goed ingevoerde wethouders volstonden met obligate statements, ook hier viel Michiel Pijl in positieve zin op.

Zie ook het artikel in het NHD bij “In de media“.

Koggenlandse VVD en CDA gaan door met ‘smeergeld’-ontwikkelaars

Provinciale VVD- en CDA-bestuurders nemen uitdrukkelijk afstand van corruptie; Koggenlandse VVD-ers en CDA-ers niet. Koggenland blijft namelijk zaken doen met ontwikkelaars die genoemd zijn in het Hooijmaijers-vonnis. Ooms Bouw ondertekende op 25 februari 2014 een contract met wethouder Wijnker voor de bouw van woningen in het nieuwe plan Buitenplaats bij De Goorn (NHD 27-2-2014). Die bouw is een initiatief van Zeeman Vastgoed en de gemeente Koggenland. Distriport-ontwikkelaars Ooms (of: De Peyler Vastgoed) en Zeeman zijn genoemd in het rechtbankvonnis over de corruptiezaak; er is € 59.500 betaald voor Hooijmaijers’ bemiddeling bij de aankoop van de gronden voor Distriport.

Eerlijke ondernemers in de kou
VVD-lijsttrekker Wijnker lichtte de keuze toe tijdens het Koggenlandse verkiezingsdebat op 6 maart. ‘Zij deden het beste aanbod’, aldus de lijsttrekker annex wethouder. Maar wat is ‘het beste’? Je zou verwachten dat gelinkt worden aan corruptie een doorslaggevende reden is om juist nĂŹet ‘de beste’ te zijn. Koggenland helpt kennelijk dit soort bedrijven aan werk en laat eerlijke ondernemers in de kou staan.

Koggenlandse VVD, CDA en WK: wĂšl zaken doen
Tijdens het verkiezingsdebat werd elke partij gevraagd of Koggenland zaken moet doen met bedrijven die genoemd zijn in een smeergeldzaak. VVD-er Wijnker, CDA-er Knijn en Welzijn Koggenlands voorvrouw Van Leijen antwoordden met een volmondig ‘ja’, omdat de bedrijven nog niet veroordeeld zouden zijn.

Geen veroordeling maar schikking
Het is echter de vraag of een strafrechtelijke veroordeling ooit zal volgen. Bedrijven kun je nu eenmaal niet in de cel zetten. Daarom wordt in dit soort zaken vaak achter de schermen geschikt met het Openbaar Ministerie. Door betaling van een fikse geldsom kopen bedrijven hun vervolging af. Feit blijft dat zij onderdeel waren van de veroordeling van Hooijmaijers. Kunnen gemeentes als Koggenland dan zonder gewetenswroeging zaken met hen blijven doen?

Provinciale VVD en CDA: géén zaken doen
De provinciale bestuurders, inclusief die van VVD en CDA, besloten geen zaken meer te doen met bedrijven die in het Hooijmaijersvonnis zijn genoemd. Maar VVD en CDA in Koggenland gaan zelfs nieuwe verbintenissen aan met deze ontwikkelaars. Bestaan er geen duidelijke afspraken over integriteit binnen de partijen VVD en CDA? Hoe denken landelijke VVD- en CDA-bestuurders over zaken doen met partijen die in smeergeldaffaires verwikkeld zijn? Kan een eerlijke ondernemer nog op VVD en CDA rekenen?

Bron: Nieuwsbrief : woensdag, 12 maart 2014 Berkhoutisboos.nl

Kinderen pakken bomen in om kap te voorkomen

Kinderen zijn begonnen met het inpakken van de platanen aan De Weel in Hoorn. Ze willen voorkomen dat de gemeente ze kapt voor de aanleg van de Carbasiusweg en de tunnel onder het spoor.

Het gaat om zeker veertig bomen die om moeten voor de aanleg van een parallelweg. De kap moet volgens de gemeente Hoorn gebeuren voor het begin van het broedseizoen. Laura van de Beek is tegen de kap van de bomen en pakt de bomen warm in met gebreide en gehaakte lappen.

Tegenstanders van de kap willen dat de gemeente wacht met kappen tot na de verkiezingen van 19 maart, omdat dan duidelijk is of er een politieke meerderheid is voor de aanleg van de nieuwe weg en tunnel. Bovendien zouden sommige vogels al nesten in de bomen hebben gebouwd.

Bron: RTVNH (met video)

Hoe krijgen we de toekomst van onze steden onder controle?

Aan het eind van deze eeuw zullen er 10 miljard mensen op onze planeet wonen, waarvan 8,5 miljard in steden. Dit zou een nachtmerrie kunnen worden. Maar met genoeg politieke wil, visie en creativiteit (samen met een aantal simpele, praktische beleidsveranderingen) zullen we misschien in staat zijn om droomsteden te ontwikkelen. Meer over dit onderwerp Lees de column in het Engels | Mastering Our Urban Future Noeleen Heyzer Opinion leaders Logo_Project_Syndicate.jpg Steden zijn kruispunten van economische en sociale macht. Ze stuwen de nationale en mondiale ontwikkeling door het concentreren van vaardigheden, ideeĂ«n en hulpbronnen op Ă©Ă©n plek. Maar snelle stedelijke ontwikkeling brengt hoge kosten met zich mee. Terwijl steden uitbreiden slokken ze land op dat anders voor voedselproductie gebruikt zou worden. Ze putten watervoorzieningen uit, zijn verantwoordelijk voor bijna 70% van het mondiale energiegebruik en veroorzaken meer dan 70% van de broeikasgassen. Als we willen dat de mondiale groei duurzaam en rechtvaardig zal zijn, moeten we de balans tussen snelle urbanisatie en de onophoudelijke consumptie van hulpbronnen die deze van brandstof voorziet veranderen. Dit is een hoofddoel van de VN-Conferentie voor Duurzame Ontwikkeling, die gewaarschuwd heeft voor de ongekende druk die economische groei de komende tientallen jaren zal leggen op infrastructuur (vooral vervoer), huisvesting, afvalverwerking (vooral van gevaarlijke stoffen) en energietoevoer. De strijd om ’s werelds steden (en dus de wereldeconomie) zowel dynamisch als duurzaam te houden kan gewonnen worden door het ontwikkelen van innovatieve manieren om onze beperkte hulpbronnen te consumeren, zonder ze te op te maken of de delicate ecosystemen waar ze afhankelijk van zijn aan te tasten. Om dit te bereiken moet de wereld zes grote uitdagingen volbrengen.

Ten eerste moeten we de manier waarop we steden ontwerpen veranderen. Duurzaamheid moet centraal staan bij alle stedelijke planning, vooral in kuststeden die snel te maken zullen krijgen met de verwoestende effecten van klimaatverandering. Compactere steden gebruiken land efficiënter, verminderen de behoefte aan privé-vervoer en verhogen de kwaliteit van leven door ruimte te maken voor parken en natuur. Op dezelfde manier reduceren strak geïntegreerde systemen voor massatransport de uitstoot van broeikasgassen drastisch.

Ten tweede moeten we opnieuw overdenken hoe we gebouwen ontwerpen en laten functioneren, zodat ze minder energie gebruiken of, nog beter, energie opwekken. Gebouwen zijn verantwoordelijk voor substantiële uitstoot van broeikasgassen; door de materialen die worden gebruikt voor de constructie, hun koeling en verwarming en bijkomende zaken zoals watertoevoer, afvalwater en vast afval. Onze bouwverordeningen moeten energie-efficiënte ontwerpen en constructietechnologieën bevorderen, die ondersteund kunnen worden door belastingvoordelen en strengere regels. Met bijna 30% van de stadsbewoners in Azië en het Stille Oceaangebied die in sloppenwijken wonen, zal een van onze grootste uitdagingen worden om hun levensomstandigheden te verbeteren zonder het milieu te verwoesten.

De derde uitdaging is het vervoersgebruik van burgers te veranderen. Dit betekent een verschuiving van privĂ©-vervoer naar openbaar vervoer en van de weg naar het spoor. We zouden waar mogelijk zelfs de noodzaak om ĂŒberhaupt te reizen moeten verminderen. Transportsystemen die auto’s en vrachtwagens bevoordelen veroorzaken ongelukken, vervuiling en chronische verstopping. Bovendien was de transportsector in 2004 verantwoordelijk voor 23% van alle energie-gerelateerde CO2-uitstoot en is het de snelst groeiende bron van uitstoot in ontwikkelingslanden. In plaats hiervan moeten we transport, huisvesting en landgebruik integreren, het gebruik van openbaar vervoer aanmoedigen en onze straten plezierig en veilig voor voetgangers maken (in het bijzonder voor vrouwen en gehandicapten).

De vierde uitdaging is het hervormen van de manier waarop we energie produceren, transporteren en consumeren. Dit omvat het creëren van efficiëntere energiesystemen en het vergroten van investeringen in hernieuwbare bronnen (wat hopelijk ook nog eens banen schept). We kunnen huishoudens ook aanmoedigen om minder energie te gebruiken en bedrijven om de hoeveelheid energie die ze verspillen te verminderen.

Ten vijfde moeten we de manier waarop we watervoorraden en de waterinfrastructuur beheren veranderen, zodat deze kostbare hulpbron meerdere malen hergebruikt kan worden en op een stedelijke schaal. Dit vereist van ons dat we verschillende aspecten van watermanagement integreren, zoals de toevoer aan huishoudens, het gebruik van regenwater, de behandeling en recycling van afvalwater en maatregelen tegen overstromingen. Ten slotte moeten we de manier veranderen waarop we omgaan met vast afval, zodat het een hulpbron wordt en geen kostenpost. In veel ontwikkelingslanden is 60 tot 80 % van het afval organisch en het in de openlucht dumpen hiervan veroorzaakt enorme hoeveelheden methaan in de atmosfeer. Plaatselijke overheden met onvoldoende financiële middelen besteden 30 tot 40% van hun budget aan afvalmanagement maar krijgen daar weinig voor terug. Toch kan met een paar simpele verbeteringen in technologie en ontwerp (bijvoorbeeld gericht op het bereiken van hogere niveaus van composteren en recyclen) 90% van dit afval omgezet worden in bruikbare zaken, zoals biogas en brandstoffen uit afval. Deze zes stappen behoeven een diepgaande en gecoördineerde gedragsverandering en vereisen van overheden op alle niveaus om samen te werken, grootschalige investeringen te doen, ideeën te delen, de beste methodes te kopiëren en op de lange termijn te plannen. Dit is een monumentale en afschrikwekkende uitdaging, maar geen onmogelijke. Als deze volbracht kan worden krijgt de wereld misschien alsnog de stedelijke toekomst die ze verdient.

Vertaling: Melle Trap

Noeleen Heyzer is onder-secretaris-generaal van de Verenigde Naties en uitvoerend secretaris van de Economische en Sociale Commissie voor Azie en de Stille Oceaan. © Project Syndicate 1995–2014

Bron: Financieel Dagblad

 

Bewoners Grote Waal boos over voorbarige bomenkap

HOORN Onrust in de Hoornse wijk Grote Waal, want de gemeente wil de bomen langs De Weel kappen. Dat is nodig voor het omstreden tunnelproject. “Schandalig, twee weken voor de verkiezingen,” mopperen buurtbewoners.

Enkele tientallen bomen bij de entree naar de wijk Grote Waal moeten om voor de aanleg van een nieuwe weg voor de Poort van Hoorn. “Als dat project al doorgaat, want na de verkiezingen kan het politieke klimaat helemaal anders zijn. De bomen zijn misschien voor niets gekapt. Doodzonde,” klaagt Dick Beijnen die langs De Weel woont.

w380.d60e3De gemeente Hoorn schrijft in de brief aan een deel van de bewoners dat er gekozen is om juist voor het broedseizoen te kappen. Het buurtcomitĂ© Hoorn Tunnel Nee twijfelt aan de goede bedoelingen. “Ze doen het voorkomen alsof de aanleg van de tunnel al een voldongen feit is, maar niets is minder waar,” zegt Marian Vleerlaag van het comitĂ©.  Zij vindt dat de gemeente best tot na het broedseizoen kan wachten en al helemaal tot na de verkiezingen van 19 maart.

Bron: RTVNH

Er is een petitie gestart welke binnen 24 uur al 100 ondertekenaars kreeg. Ook tekenen? Dat kan hier.

Plannen voor de eeuwigheid

door Peter Castenmiller

Castenmiller bestudeert al meer dan 25 jaar het functioneren van het Nederlandse openbare bestuur, met een nadruk op het lokale bestuur.

Als plannen voor de korte termijn niet helemaal goed gaat, lijkt meteen voor een wel hele lange periode gekozen te worden.

Al bijna vijf jaar ben ik bewoner van een Vinex-wijk. Daardoor heb ik de geneugten van de oerdegelijke Nederlandse kwaliteit om zelf de directe omgeving te ontwikkelen en in te richten aan den lijve mogen ondervinden. In de praktijk valt dan toch wat tegen. De tram reed pas twee jaar na oplevering van de huizen tot het eindpunt. Een belangrijke ontsluitingsweg liet nog langer op zich wachten. Maar na vijf jaar lijkt alles redelijk op orde, en ach, die kleine ongemakken uit de beginperiode vergeet je snel.

Afgelopen zomer ging echter wederom Ă©Ă©n van de cruciale verbindingswegen geheel op de schop. Rijbanen moesten worden verlegd en aangepast. Hadden de planners zich soms vergist? Hoe dan ook, maandenlang was het verkeer ontregeld.

Doodlopend
Na afronding van de herinrichting was ik nog verbaasder. De gemeente had een heel nieuw kruispunt op de weg aangelegd, compleet met verdrijvingsvakken en stoplichten. Één van de nieuwe afslagen intrigeerde mij hogelijk. Ik heb er een foto van gemaakt. Duidelijk is te zien dat die afslag naar rechts al na twee meter tegen het fietspad doodloopt. Wat zou nu toch de bedoeling zijn van die afslag?

Die vraag heb ik eerst maar eens voorgelegd aan de afdeling voorlichting van mijn gemeente. In een prompte en keurige ontvangstbevestiging werd mij bericht dat de vraag was doorgestuurd naar de manager van mijn stadsdeel. Daarna bleef het drie weken verontrustend stil. Pas nadat ik opnieuw had geĂŻnformeerd, ontving ik een antwoord. Wat bleek: In de oorspronkelijke plannen voor de wijk, gemaakt toen de bomen nog tot in de hemel groeiden, was voorzien dat elke vierkante meter volgebouwd zou worden.

In theorie kan daarom nog steeds op de ‘postzegel land’ tussen fietspad en spoorlijn (aan de rechterkant van de foto) een kantoor verrijzen. En dan zou ook een ontsluitingsweg nodig zijn. Wederom, een prachtig voorbeeld van Nederlandse planning: de ontsluitingsweg moest al na vijf jaar volledig op de schop, maar dat zou deze ingenieurs niet nog een keer overkomen. Nu waren ze ook op alles voorbereid.

Ik begon mij af te vragen of wellicht heel Nederland in de Middeleeuwen droog is gelegd omdat iemand in een vlaag van optimisme dat alvast maar zo had ingepland. Je wist immers maar nooit ….

Bron: Gemeente.nu

KPMG onderzoekt dossiers bouwbedrijven

door Bart Mos en Edwin van der Schoot

AMSTERDAM -In het kader van strafrechtelijk onderzoek naar smeergeldaffaires bij Ballast Nedam en SBM Offshore is KPMG een ingrijpend intern onderzoek gestart naar Boskalis, Strukton en AM.

De accountantsreus houdt momenteel alle dossiers van deze bedrijven tegen het licht, op zoek naar eventuele misstanden bij de controle van hun jaarrekeningen door KPMG. Ook wordt onderzocht of medewerkers van KPMG mogelijk assistentie hebben verleend bij het verhullen van eventuele smeergeldbetalingen. Dit melden ingewijden aan De Telegraaf. KPMG wordt tot deze onderzoeken gedwongen door het treffen van een schikking met het Openbaar Ministerie, ruim een maand geleden.

Hierbij kocht de accountantsfirma voor €7 miljoen strafvervolging af in het onderzoek naar smeergeldbetalingen door Ballast Nedam, en verplichtte het zich tot het doen van onderzoek naar specifieke controledossiers.

Bouwbedrijven

Uit naspeuringen door deze krant blijkt dat bij zowel maritiem dienstverlener Boskalis, als bij bouwbedrijven Strukton en Bam-dochter AM de door justitie als verdachte aangemerkte ex-KPMG partner Renze H. jarenlang actief is geweest als controlerend accountant. Bij Ballast Nedam zou H. in het verleden hebben meegewerkt aan het verhullen van de betaling van steekpenningen aan hoge functionarissen in Saudi-Arabië.

KPMG onderzoekt ook controledossiers van enkele bedrijven waar de eveneens verdachte ex-partner Jack van R. voorheen de boekhouding controleerde. Registeraccountant Van R. werkte behalve voor Ballast Nedam en SBM Offshore ook voor bedrijven als Wessanen, Connexxion en EADS.

Strukton, Boskalis en Bam lieten gisteren weten niet op de hoogte te zijn van enig onderzoek door de accountant. KPMG zelf wilde niet reageren.

Bron: de Telegraaf

Zorgen om financiering tunnelweg

Het Hoornse burgercomitĂ© HoornTunnelNee maakt zich zorgen om de financiering van de Carbasiusweg – oftewel de tunnelweg. Het eerder genoemde bedrag van € 32,- miljoen bleek (zoals het comitĂ© ook steeds benadrukte) niet voldoende: noodzakelijke onderdelen waren daarin niet meegenomen. Sinds kort geeft de gemeente aan dat de tunnel met fietstunnels en de opwaardering van het Keern bij elkaar € 59,- miljoen gaat kosten. “Een onverantwoorde investering in deze tijd voor een oplossing die niet gaat werken”, aldus het comitĂ©. “En het bedrag zal volgens ons nog hoger uitkomen.”  

De Poort van Hoorn is een omvangrijk plan dat de bereikbaarheid van de stad en het stationsgebied wil verbeteren. Een plan dat volgens het burgercomitĂ© bruikbare onderdelen bevat. Zij betwisten echter de keuze om eerst te beginnen met het duurste onderdeel. Maartje Brandt: “Het verplaatsen van het busstation is een prima idee. Begin daarmee. De tunnel lost volgens ons niets op en is de torenhoge investering niet waard.” De financiĂ«le onderbouwing van de plannen zoals ze er nu liggen, is nog steeds niet helemaal bekend, omdat de gemeente Hoorn niet alle berekeningen openbaar wil maken. “Begrijpelijk als je nog moet aanbesteden,” stelt Marian Vleerlaag, “maar het betekent wel dat de inwoners van Hoorn nog steeds geen goed overzicht hebben over de werkelijke financiĂ«le consequenties. Bovendien vallen grote bouwprojecten altijd duurder uit. Ondanks deze onduidelijkheid stelt het college in een raadsvoorstel voor om het in 2012 beschikbaar gestelde krediet te verhogen. Dat vinden wij zeer verontrustend.”

Hoornse inwoner moet weten waar hij voor kiest

Volgens Frank Wiggers is het burgercomitĂ© HoornTunnelNee ervan overtuigd dat de werkelijke omvang van de kosten die samenhangen met de ‘Tunnelweg’ veel hoger zijn dan de nu genoemde bedragen van € 32,- of zelfs € 59,- miljoen. “Vermeerderd met de kosten voor de fietstunnels, het opwaarderen van Het Keern, de tijdelijke parkeergarage en het doortrekken van de Maelsonstraat – kosten die onlosmakelijk met de realisering van de tunnel te maken hebben -, wordt de komende 60 jaar, inclusief de kosten voor beheer en onderhoud, waarschijnlijk meer dan € 114 miljoen uitgegeven. We zeggen dit niet zomaar maar baseren dat op een gedegen berekening. Iedereen kan deze inzien op www.hoorntunnelnee.nl. Het is natuurlijk wel een overzicht dat voor aanvulling vatbaar is. Immers, wij hebben geen toegang tot alle informatie gehad. Dus hebben we opnieuw aan de gemeente gevraagd om hierop te reageren. Lever input. Dat is wat wij graag willen: schep helderheid zodat de kiezer straks weet waarvoor hij of zij kiest.”

Volgens het burgercomitĂ© is het nu niet verstandig om zoveel geld te investeren in een tunnel, benadrukt Ron Dol. “Los van onze vraagtekens bij het nut en het rendement van de tunnel. Het 30 jaar geleden bedachte plan lost de verkeersproblemen niet op maar verplaatst ze immers alleen maar. We roepen de Hoornse inwoners dan ook op om bij de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart te stemmen op een partij die tegen de tunnel is. De voors en tegens van alle partijen vind je ook op onze website.”

Nu voor maar 60 miljoen?!

In het NHD stond het te lezen:  “Voor hetzelfde bedrag per jaar de Carbasiusweg aanleggen, met tunnel en aanverwante zaken, maar ook de fiets- en wandelboulevard vanaf het Keern naar de binnenstad, onder Provincialeweg en het spoor door. Het lijkt te mooi om waar te zijn, maar het is volgens burgemeester en wethouders van Hoorn mogelijk, mede dankzij bijdragen van provincie, ProRail en naar verwachting het Rijk.

De gemeenteraad krijgt volgende maand dan ook het voorstel om binnen het project Poort van Hoorn naast de Carbasiusweg ook de boulevard aan te leggen. Eind 2012 maakte de Hoornse gemeenteraad 32 miljoen euro vrij voor de aanleg van de nieuwe toegangsweg naar de Hoornse binnenstad. Behalve de Carbasiusweg met -tunnel hoort daar de opwaardering van De Weel bij en verbetering van het kruispunt Keern/Dampten.

Volgens de berekeningen zou dit een maximale kapitaallast van 1,7 miljoen euro per jaar opleveren. Hoewel de kostenraming inclusief boulevard, rente en kosten nu 59 miljoen wordt denkt het college de maximale jaarlijkse lasten op 1,7 miljoen per jaar te kunnen houden.”

Wij, het burgercomité HoornTunnelNee, zijn blij dat er naar aanleiding van onze acties deze informatie naar buiten is gekomen. Waarbij we willen opmerken dat of het nu 32 miljoen, 60, 100 of misschien wel 120 miljoen wordt: te veel geld voor het verplaatsen van een probleem een paar honderd meter verder op.
Liever zouden wij zien dat er begonnen wordt met het verplaatsen van het busstation naar de andere zijde van het station en hier ook een permanente parkeergarage aan te leggen.
Wij denken dat hiermee al een grote angel uit het probleem van 5 minuten wachten voor het spoor gehaald kan worden. Het geld dat we uitsparen door niet voor de tunnel te kiezen, kunnen we dan inzetten voor maatregelen waar de Hoornse (binnen)stad echt beter van wordt.

Rellen over dure boulevard (Burgos, Spanje)

Demonstranten verwijderden afzettingen»

Demonstranten verwijderden afzettingen

In het Spaanse Burgos zijn protesten tegen de herinrichting van een stadsboulevard uitgelopen op rellen. Omwonenden vinden de plannen, die 13 miljoen euro kosten, zonde van het geld. Spanje is zwaar getroffen door de economische crisis.
De rellen begonnen vrijdagnacht, toen inwoners van de wijk Gamonal bij het stadhuis bezwaar maakten tegen de herinrichting van een straat. Tientallen mensen gingen de straat op om hun woede te uiten.
Politieauto’s werden aangevallen, vuilcontainers in brand gestoken en ramen van telefooncellen kapotgeslagen. Acht agenten raakten gewond en zeventien mensen werden gearresteerd.

Opgeschort

Zaterdag was het weer onrustig toen betogers de straat op gingen om te eisen dat degenen die vrijdag waren opgepakt, werden vrijgelaten. Drie agenten raakten gewond en 23 mensen werden gearresteerd.
Vanochtend verstoorden bewoners de bouw van de boulevard. Daarbij greep de ME in.
De gemeente heeft de aanleg van de boulevard voorlopig opgeschort. De Spaanse politie stuurt versterking naar Burgos.

Parkeerplaatsen

De bewoners voeren al maanden actie tegen de plannen van de gemeente. Die wil dat de doorgaande weg wordt omgevormd tot een ruime boulevard drie wegdelen, fietspaden en veel groen.
De parkeerplaatsen worden vervangen door een ondergrondse parkeergarage. Omwonenden kunnen in de ondergrondse parkeerplaats kopen, maar dat is relatief duur.

Burgos

Gamonal is een volkswijk in Burgos, een conservatieve stad in Noord-Spanje. De liberale burgemeester zegt dat veruit de meeste inwoners de bouwwerkzaamheden steunen.
De plannen werden ook gesteund door de Socialistische Partij, totdat bekend werd dat de kosten overschreden worden.

Bron: NOS

Gemeenten willen meer eigen belasting kunnen heffen

De gemeenten willen meer eigen belastingen kunnen heffen, zeker nu ze meer taken rondom de zorg en werkbegeleiding krijgen toebedeeld vanuit de overheid.

Foto:  ANP

 Bekijk video

Dit zegt Annemarie Jorritsma, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in een interview met NU.nl.

“Het sociale domein ligt zo dicht bij de burger, de mensen merken straks rechtstreeks wat de gemeente wel of niet doet.”

“De gemeente die dat uitgebreid en luxe wil doen zal dan ook iets duurder zijn voor de inwoners dan een gemeente die sober en bescheiden aanpakt. Nu is daar totaal geen relatie tussen, maar laat de burgers dat maar merken.”

In Nederland is ongeveer 10 procent van het budget voor gemeenten afkomstig van belastingen zoals de ozb en de hondenbelasting. De rest van het budget komt van het Rijk.

 Raar landje

“Wij zijn een heel raar landje in Europa. In de rest van Europa heffen gemeenten wel voor minimaal de helft van de inkomsten aan eigen belastingen.” De VNG-voorvrouw pleit naast de drie decentralisaties rondom de zorg dan ook voor een extra decentralisatie “die van de belastingen”.

“Het is echt belangrijk om op lokaal niveau de budgetkeuzes te kunnen maken.”

Wetsvoorstel

De VNG werkt momenteel aan voorstellen hiervoor. Volgens Jorritsma betekent dit niet dat burgers per saldo meer belastingen zullen betalen. “Je moet de belasting van het Rijk dan juist verlagen.”

Jorritsma beseft dat het idee nog politiek gevoelig ligt. Niet alleen bij Rijk, maar ook bij de bestuurders in de gemeenten zelf. “Er is op het ogenblik natuurlijk geen enkele lokale politicus die dit, zo vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen, gaat zeggen.”

“Dan denkt iedereen: we krijgen meer belastingen. Maar het gaat natuurlijk niet automatisch over meer geld per saldo maar over andere keuzes. Hoe je dat vervolgens inricht: dat is natuurlijk uiterst politiek.”

 Goedkoper

Vanaf 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor veel zorg- en ondersteunende taken. Het idee is dat gemeenten deze taken beter en goedkoper kunnen uitvoeren, omdat ze de burgers beter kennen dan de centrale overheid.

De gemeente is er vanaf volgend jaar dus niet meer alleen voor het aanvragen van zaken zoals het rijbewijs, voortaan bepaalt de gemeente ook hoeveel huishoudelijke hulp de burger krijgt en helpt ze jonggehandicapten aan een baan.

Met de decentralisatie gaan fikse bezuinigingen gepaard. Op de huishoudelijke hulp wordt bijvoorbeeld 40 procent gekort door het Rijk.

 Risico’s

De VNG-voorvrouw stelt dat aan de decentralisaties naast meer verantwoordelijkheid, ook meer risico’s zijn verbonden. “Maar als wij risicodrager zijn, dan moet je dat risico ook kunnen dragen op een financiĂ«le manier.”

“As je dat risico alleen nog maar kunt dragen door ‘dan moet ik dat zwembad maar sluiten’: dat is raar. Dat is geen goede afweging”, aldus Jorritsma.

De VNG vreest dat gemeenten in krimpgebieden door de voorgenomen decentralisaties in de problemen kunnen komen. Met name als het gaat om werkzoekenden met een beperking aan een baan helpen.

Vooral in gebieden in Oost-Groningen en Zuid-Limburg is er kans dat gemeenten als gevolg van de plannen ‘failliet’ gaan. Dit kunnen gemeenten feitelijk niet, waardoor andere plaatsen zullen moeten bijspringen via het Gemeentefonds.

“Maar als dat veroorzaakt wordt door Rijksbeslissingen dan zal dat niet zomaar door de andere gemeenten goed ontvangen worden”, aldus Jorritsma. “Dan moet het kabinet dat probleem oplossen.”

Lees het volledige interview met Annemarie Jorritsma

Bron: Nu.nl

Kamervragen over wachtgeld Hooijmaijers

DEN HAAG – De fractie van de SP heeft Kamervragen gesteld over het wachtgeld dat Ton Hooijmaijers heeft ontvangen. De voor corruptie veroordeelde oud-gedeputeerde heeft sinds zijn aftreden in 2009 ruim 333.000 euro ontvangen.

Statenlid Remine Alberts van de Provincie Noord-Holland heeft haar Kamerfractie op het spoor gezet. Die heeft vragen gesteld aan minister Plasterk van Binnenlandse Zaken.

Al eerder kaartte de Statenfractie van de PVV de zaak aan. Deze partij vindt het onterecht dat Hooijmaijers zoveel wachtgeld heeft ontvangen.

Maar volgens Gedeputeerde Staten is aan Den Haag om de wetgeving te veranderen.

De SP wil weten of de minister het wenselijk acht dat een veroordeeld politicus wachtgeld ontvangt. Ook heeft de partij gevraagd of het wachtgeld nu direct stopgezet wordt en de door Hooijmaijers ontvangen bedragen teruggevorderd worden.

Bron: NHD

OM ook in beroep in zaak Hooijmaijers

HAARLEM – Nadat oud-gedeputeerde Ton Hooijmaijers van de provincie Noord-Holland al had aangegeven in hoger beroep te gaan tegen de hem opgelegde celstraf van drie jaar heeft ook het openbaar ministerie beroep aangetekend.

Hooijmaijers werd begin deze maand veroordeeld voor corruptie, valsheid in geschrifte en witwassen. De oud-gedeputeerde zou zich onder meer hebben laten omkopen door bedrijven.

Het OM is het er niet mee eens dat de oud-gedeputeerde in een van de corruptiezaken is vrijgesproken. Ook vindt het OM niet dat Hooijmaijers recht heeft op strafvermindering vanwege alle media-aandacht, zo bevestigde een woordvoerder van het OM tegenover deze krant.

Wanneer het hoger beroep dient, is nog niet bekend.

Bron: NHD

Zet geldverslindend werk Carbasiusweg stop aldus Hoorns Belang

HOORN – Nu het het college niet gaat lukken de aanbesteding van de nieuwe Carbasiusweg en tunnel voor de verkiezingen rond te krijgen is het hoogst onzeker geworden of dit project ooit nog door gaat. Daarom wil Hoorns Belang alle geldverslindende voorbereidende werkzaamheden stopzetten totdat hierover duidelijkheid bestaat. Die duidelijkheid komt pas na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart volgend jaar.

Het college heeft aangegeven dat de aanbesteding van de Carbasiusweg en tunnel pas in het tweede kwartaal van 2014 plaats zullen vinden. Dat is na de verkiezingen van 19 maart. Met die aanbesteding is een bedrag van tientallen miljoenen gemoeid. Hoorns Belang is tegen deze investering in tijden van forse bezuinigingen terwijl er aanmerkelijk goedkopere alternatieven zijn. Zij verwacht dat de kiezers hier een duidelijke uitspraak over zullen doen. Symen van der Meer (fractievoorzitter Hoorns Belang):

“Hier wonen nuchtere en verstandige mensen. Ik kan mij niet voorstellen dat partijen die in deze tijden van bezuinigingen zulke megalomane projecten opstarten na de verkiezingen weer in het pluche zullen terecht zullen komen.” Het is daarom waarschijnlijk dat na de verkiezingen dit hele project afgeblazen wordt. Maar op dit moment wordt nog steeds volop gewerkt aan de voorbereiding. We kunnen onze ambtenaren beter inzetten voor zaken die wel doorgaan en belangrijker zijn.

Hoorns Belang gaat tijdens de gemeenteraadsvergadering van 17 december voorstellen alle voorbereidende werkzaamheden stop te zetten, totdat zeker is of het Carbasiusproject wel of niet doorgaat.

Bron: Dichtbij.nl

Tunnel Hoorn wordt alsnog verkiezingsitem

HOORN – De aanleg van een nieuwe toegangsweg met tunnel naar de stad wordt naar het zich laat aanzien toch een belangrijk onderwerp in de gemeenteraadsverkiezingen. Hoorn lukt het niet voor de verkiezingen al contracten met bouwbedrijven te sluiten. Zolang dat niet het geval is, is volgens Samir Bashara (GroenLinks) alles nog mogelijk.

Het nieuws zit verstopt in het voorstel dat op 17 december aan de raad wordt voorgelegd. Op die dag wordt het bestemmingsplan voor het gebied Poort van Hoorn vastgesteld.
In het raadsvoorstel staat dat het daarmee echter nog niet in werking treedt; dat gebeurt twaalf weken later, op 11 maart. Een week later zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Voor die tijd is het niet mogelijk het werk aanbesteed te krijgen. Dat gebeurt ’in het tweede kwartaal’ van volgend jaar.

Dit is anders dan in de planning uit 2010 staat: hierin wordt er nog van uit gegaan dat er in 2013 zou worden aanbesteed.

Meer hierover in het Noordhollands Dagblad. Klik op de afbeeldingen om ze  te kunnen lezen.
NHD 12-12-13NHD 12-12-13 1
Bron: NHD

Ambtelijke corruptie bij Distriport bewezen

Bij Distriport was sprake van ambtelijke corruptie. Dat staat nu vast. De rechtbank Noord-Holland acht bewezen dat oud-gedeputeerde Hooijmaijers er een gift van 59.500 euro voor heeft ontvangen. Volgens de rechtbank is het vertrouwen van de burgers in een integere overheid door het handelen van Hooijmaijers geschaad. Dat vertrouwen kan alleen gerepareerd worden door nu eindelijk volledige transparantie te geven rond alle projecten waar Hooijmaijers en de bedrijven die genoemd worden in het strafdossier, bij betrokken waren. Zowel op provinciaal als op gemeentelijk niveau.

Lees meer op: Berkhout is boos

Combinatie portefeuilles gevaarlijk

In de uitzending van Nieuwsuur van 3 december jl.  is Marcel Pheijffer, hoogleraar accountancy over de zaak Hooijmaijers aan het woord: “…wat heel gevaarlijk is, is de combinatie van portefeuilles die hij had in het provinciebestuur, namelijk die van ruimtelijke ordening – daar waar het geld wordt uitgegeven – en financiĂ«n – daar waar de geldstromen beheerd worden. In principe een zeer gevaarlijke combinatie. Ook bij de komende gemeenteraadsverkiezingen zou men daar goed op moeten letten”.

Ook in Hoorn echter heeft 1 persoon de volgende portefeuille:
– FinanciĂ«n
– Ruimtelijke ordening (incl. verkeersplanologie)
-…

Bekijk hier het fragment van de uitzending van Nieuwsuur, door op de afbeelding te klikken.

Nieuwsuur Hooijmaijers

Gedeputeerde Hooijmaijers in 2008 in Hoorn voor overhandiging onderzoeksrapport stationsgebied

19-6-2008

Op donderdag 19 juni kwam gedeputeerde Ton Hooijmaijers naar Hoorn om de ontwikkelingsstrategie, die in opdracht van de provinciale Task Force Ruimtewinst voor het stationsgebied van Hoorn is gemaakt officieel aan B en W aan te bieden.

De Task Force heeft de gemeente Hoorn geadviseerd te kiezen voor een nieuwe strategie voor het stationsgebied en de voorgestelde strategie over te nemen. B en W zijn van mening dat de visie van de TFR oplossingen voor verschillende knelpunten in de stad bevat en dat deze oplossingen interessant genoeg zijn om verder uit te werken: “Wij menen dat het nu zaak is om met alle betrokken partijen de schouders te zetten onder de uitwerking van de TFR-visie, teneinde deze daadwerkelijk tot een succes te maken”.

Task Force
De Task Force Ruimtewinst van de provincie Noord-Holland helpt gemeenten met het vinden van creatieve oplossingen voor intensief en efficiënt gebruik van bestaand stedelijk gebied. De provincie zet hiervoor deskundigen op het gebied van ruimtelijke inrichting, gebiedsontwikkeling, vastgoed en financiën van binnen en buiten haar organisatie in.
Er werden zes bureaus ingeschakeld die na uitgebreid onderzoek met een ontwikkelingsstrategie kwamen die in de komende twintig jaar stapsgewijs kan worden uitgevoerd. Op 19 juni bieden gedeputeerde Ton Hooijmaijers en de voorzitter van de TFR, de heer Han ter Heegde (burgemeester van Heerhugowaard),, alle onderzoeksresultaten in gebundelde vorm aan aan B en W.
De visie op de mogelijkheden om het stationsgebied op een goede en verantwoorde wijze verder tot ontwikkeling te brengen is al eerder gepresenteerd tijdens een drukbezochte avond in de Noorderkerk (13 december 2007) en een bijeenkomst voor de algemene raadscommissie (13 mei j.l.).

Nieuwe structuurvisie
Al eerder is de planologische samenhang van de stationsomgeving met de gebieden daaromheen (Maelsonstraat, Van Aalstweg, Blauwe Berg, Dampten) onderkend. Zo heeft de gemeenteraad in  2001 de structuurvisie Buitenstad vastgesteld. Inmiddels is deze structuurvisie toe aan  actualisering en verdere uitwerking. B en W menen dat bij dit proces de TFR-visie leidend moet zijn. De nieuwe structuurvisie beslaat een groot gebied dat verschillende functies en knelpunten in de infrastructuur kent. Het opstellen en verwezenlijken kost veel tijd en brengt het risico met zich mee dat de aanpak van bestaande knelpunten op de lange baan wordt geschoven. Dat mag naar het oordeel van B en W niet gebeuren: “Wij stellen ons op het standpunt dat het oplossen van knelpunten die nu manifest zijn, weliswaar binnen de opgave van het opstellen van de nieuwe structuurvisie, maar met voorrang en voortvarendheid moet worden aangepakt.” Daarbij moet vooral worden gedacht aan de kruising Keern/Provincialeweg, de voetgangersbrug bij het NS-station en de ondertunneling van het spoor bij Dampten. Deze zaken moeten in de ogen van B en W procedureel en financieel worden veilig gesteld: “Wij zijn ons ervan bewust dat dit met zich meebrengt dat geldkostende elementen ter hand worden genomen alvorens geldgenererende elementen zijn gestart.”

Lopende projecten
Het merendeel van de projecten die momenteel binnen het gebied Buitenstad in ontwikkeling zijn, kan worden gecontinueerd. Ze passen binnen de TFR-visie. B en W willen met enkele projecten een pas op de plaats maken: de vernieuwing van de voetgangersbrug en de fietsenstalling bij het NS-station. De kostenraming van het ontwerp voor de nieuwe voetgangersbrug geeft een aanzienlijke overschrijding te zien van het vastgestelde kostenplafond. Daarnaast voorzien B en W een ingrijpende wijziging van het ontwerp van de nieuwe brug bij uitwerking van de TFR-visie. Van het ontwerp van de nieuwe fietsenstalling staat onomstotelijk vast dat die zich niet laat inpassen in de TFR-visie. “Wij overwegen om ProRail en NS-Poort te verzoeken de vernieuwing van beide objecten stop te zetten en in plaats daarvan liften te laten plaatsen aan de bestaande voetgangersbrug en de behoefte aan fietsenstalplaatsen met een tijdelijke voorziening op te lossen”.
Verder voorziet de TFR-visie ook in het afsluiten van Keern-zuid voor gemotoriseerd verkeer. Daarom vinden B en W het raadzaam om de plannen voor een ongelijkvloerse kruising Keern/Provincialeweg tijdelijk stop te zetten.

Investering
Bij de eerder voor het stationsgebied opgestelde visie bleek het niet mogelijk om deze kostendekkend te maken. In die situatie is geen verandering gekomen. Om daadwerkelijke uitvoering mogelijk te maken is het daarom noodzakelijk om gezamenlijk op te trekken met partijen die belangen hebben in het gebied. Dat laat onverlet dat de eerste verantwoordelijkheid om in de visie te investeren bij de gemeente ligt. “Willen we dat Hoorn zijn functie als openbaar vervoersknooppunt en economisch hart van de regio West-Friesland behoudt en versterkt, dan valt daar niet aan te ontkomen.”, aldus B en W.

Bron: website Gemeente Hoorn.

Zorg over bedrijven en extra kosten Poort van Hoorn

HOORN – Binnen de Hoornse politiek leven zorgen over een aantal bedrijven die binnen de ’Poort van Hoorn’ vallen, maar die door de nieuwe ontsluiting van de binnenstad slecht of helemaal niet meer bereikbaar zijn. Het verplaatsen of wel bereikbaar maken kan extra kosten met zich meebrengen.

In de algemene raadscommissie werd dinsdagavond gesproken over het bestemmingsplan dat de nieuwe ontsluiting van het centrum mogelijk moet maken. Binnen en buiten de coalitie zijn zorgen over de bedrijven die straks aan de route voor langzaam verkeer (het Keern) komen te liggen. Het BP tankstation, de naastgelegen Ford garage, Egel banden en bouwbedrijf Heddes zijn straks allen gelegen aan die route, waar geen auto’s meer zullen rijden.
Wethouder Ronald Louwman (VVD) gaf aan dat er gesprekken zijn met de bedrijven.

Een compleet verslag in het Noordhollands Dagblad van woensdag 3 december ’13.
Bron: NHD

Ex- gedeputeerde Ton Hooijmaijers krijgt drie jaar cel

De rechtbank in Haarlem heeft voormalig VVD-gedeputeerde van de provincie Noord-Holland Ton Hooijmaijers veroordeeld tot drie jaar cel wegens omkoping, witwassen, valsheid in geschrifte en het aannemen van smeergeld.

Het Openbaar Ministerie had 4 jaar cel tegen de Hooijmaijers (52) geëist. De rechtbank kwam tot een lagere straf, omdat op een enkel punt vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging volgde. Ook hield de rechter rekening met de enorme media-aandacht voor de zaak.

Hooijmaijers heeft altijd ontkend dat hij zich aan enig misdrijf heeft schuldig gemaakt en noemt de zaak onder meer een ‘politieke afrekening en een ‘persoonlijke hetze’. Volgens de rechtbank is daar geen sprake van.

De rechtbank vindt dat Hooijmaijers met zijn handelswijze het vertrouwen in het openbaar bestuur en een integere overheid heeft geschaad. Ze rekent Hooijmaijers zijn eigen winstbejag ‘zwaar aan’ en verwijt hem dat hij tijdens de behandeling van zijn zaak geen blijk heeft gegeven het laakbare van zijn eigen gedrag in te zien.

In het vonnis veegde de rechtbank het verweer van Hooijmaijers’ advocaat Frits Schneider volledig van tafel. De raadsman had betoogd dat het Openbaar Ministerie wegens ernstige vormfouten niet-ontvankelijk moest worden verklaard. Voor zijn betoog dat Hooijmaijers het slachtoffer zou zijn geworden van een politieke afrekening vond de rechtbank nog geen begin van bewijs.

De 43-jarige echtgenote van Hooijmaijers werd vrijgesproken omdat volgens de rechtbank niet is gebleken dat zij nauw met hem samenwerkte. De oud-gedeputeerde bombardeerde haar tot directeur en eigenaar van zijn adviesbureau Move Consultants toen hij in 2001 wethouder in Amsterdam werd.

In de praktijk bleef Hooijmaijers tot in de loop van 2009 echter aan de touwtjes trekken bij het bedrijf, dat via allerlei betalingsconstructies werd gebruikt om geld te cashen voor adviezen aan bedrijven.

Bij een van die constructies speelde de makelaardij van Arnold van de K. (67) een belangrijke rol. Hij stuurde op aanwijzing van Hooijmaijers rekeningen naar bedrijven die advies hadden gekregen. Via het bedrijf van zijn vrouw diende Hooijmaijers vervolgens rekeningen in bij Van de K. De ex-makelaar kreeg dinsdag een taakstraf van 180 uur en 3 maanden voorwaardelijke celstraf.

Bron: Trouw

Innovatieve (bouw) projecten in Kunstuur

Deze uitzending van ging voor een groot deel over de uitreiking van de Gouden Piramide, waarvoor een vijftal innovatieve projecten in diverse gemeentes in de running was. Wat ons vooral opviel, is hoeveel moois er tot stand kan komen met behulp van participerende gemeentebesturen en ambtenaren die hun nek durven uit te steken. Niet alleen voor de happy few, maar voor alle inwoners. En als je dan ook nog een projectontwikkelaar na aanvankelijke scepsis enthousiast weet te krijgen…
Klik op de afbeelding om te bekijken.Kunstuur

Parkeergarages in de steden trekken minder bezoekers

AMSTERDAM – De parkeergarages in de binnensteden lopen leeg. Gemeenten blijven de overdekte stallingen bouwen, maar bezoekers willen er hun auto niet meer in kwijt. Tussen 2008 en 2012 kwamen parkeerplaatsen in het stadscentrum een kwart van de tijd langer leeg te staan.

Dit blijkt uit een onderzoek van parkeeradviesbureau Spark en de Erasmus Universiteit Rotterdam in negentien gemeenten. Door de zwakke economie en het groeiende aantal aankopen op internet blijven mensen vaker thuis. Ook nemen ze vaker de fiets of het openbaar vervoer. Het zorgt voor lege parkeervakken in de garages en op straat.

Gemeenten handelen te verstijfd om met minder bezoekers om te kunnen gaan, zegt Rob Ebbing van parkeeradviesbureau Spark. ‘Ze houden zich aan de richtlijnen: bij de bouw van een nieuwe winkel moeten er automatisch tien parkeerplaatsen extra komen. Die houding is te star, want misschien staan er in de buurt al genoeg plekken leeg.’

Voor veel gemeenten betekenen de lege parkeerplaatsen een strop. ‘Het gemis aan parkeergeld kost Rotterdam jaarlijks zeker een miljoen euro’, zegt woordvoerder Bert Brehm. De havenstad heeft de afgelopen jaren duizend vakken op straat weggehaald, omdat de overdekte garages voor driekwart leegstonden.

Ook privĂ©garages zien de parkeeruren teruglopen. ‘Het gaat slechter dan vijf jaar geleden’, bevestigt woordvoerder Joris Huijbregts van marktleider Q-Park, dat ongeveer 250 parkeerterreinen beheert. ‘Er zijn in de steden te veel parkeerplaatsen en wij hebben daar last van. De bezoekersaantallen nemen af en we kennen zelfs al verliesgevende garages.’

Een vergelijkbaar beeld geeft directeur Henk de Bruin van concurrent Apcoa, dat in Nederland twintig parkeergarages heeft. ‘Een kwart minder bezetting is wel heel royaal geschat, maar het binnenstedelijk parkeren neemt zeker af. Vooral bij winkelstraten zien we de bezoekersaantallen teruglopen.’

Naast het economisch tij zijn de prijzen van parkeergarages ook een probleem, zegt Ebbing van adviesbureau Spark. ‘De tarieven moeten een stuk eerlijker. Als je ergens een uur en tien minuten staat, moet je vaak twee uur parkeergeld betalen. Dat is niet in de haak.’

Om de leegstand te bestrijden, laat Amsterdam nu ook bewoners met een parkeervergunning hun auto in een garage stallen.

Bron: de Volkskrant

Nut wegenbouw vaak overdreven

Toekomstige wegenbouwprojecten worden steevast veel te positief voorgesteld. Bij het maken van een kosten-baten- analyse voor de aanleg van een nieuwe weg of tunnel wordt vaak alleen van de gunstigste omstandigheden uitgegaan.

Daardoor zijn de verwachte opbrengsten onrealistisch hoog, zegt organisatie- en adviesbureau CE Delft. Er wordt onder meer uitgegaan van flinke economische groei, een gestage bevolkingsgroei en een toenemend verkeersaanbod, terwijl dat in de praktijk niet zo is.

Het bureau denkt dat de politiek zo bepaalde projecten wil prioriteren, maar minister Schultz verwerpt de kritiek.

Bron: NOS

Geen tunnel, maar wat dan wel?

CASTRICUM – Nu er geen tunnel komt, en ook geen randweg om het spoorwegknelpunt bij de Beverwijkerstraatweg in Castricum op te lossen, is de vraag: wat is dan wel?

Dat bleek donderdag in de gemeenteraad van Castricum, waar ook een andere vraag aan de orde kwam. Waarom heeft het college vier jaar lang onderzoek laten doen met als voor de hand liggende conclusie: wat we ook verzinnen aan varianten, tunnels, fly-overs en andere kunstwerken, het is toch onhaalbaar?
De partij CKenG wil nu de bestaande wegenstructuur in het dorp aanpassen voor een betere doorstroming, met als opvallendste onderdeel het ombouwen van de Dorpsstraat tot eenrichtingverkeer.
De rest van de raad is daar tegen en voelt meer voor een nadere uitwerking van een motie van het CDA, waarin wordt opgeroepen een rijbaan met een extra afslag aan de Beverwijkerstraatweg toe te voegen. Het CDA gaat daarbij uit van de bestaande infrastructuur en wil niet tornen aan de twee richtingen op de Dorpsstraat.
Bron: NHD

Amstelveen: Raad akkoord met bredere A9 á € 40 miljoen zonder tunnel

Eigenlijk zonder slag of stoot en er zich van bewust dat Amstelveen toch eigenlijk met de rug tegen de muur staat, ging de raad woensdagavond akkoord met het veranderde contract over de A9. Daardoor komt er geen tunnel, maar wel een pakket van andere voorzieningen om de omwonenden een beetje leefbaar te houden, waarvoor de gemeente 40 miljoen euro betaalt. Van de al uitgegeven zes miljoen aan het tunnelproject krijgt de gemeente twee miljoen van het Rijk terug.

De bijdrage van 100 miljoen euro voor een tunnel, waaraan de gemeente eerder vast zat, is van tafel. B&W zeggen opgelucht te zijn over de instemming met de nieuwe plannen. Alleen de SP stemde tegen. Die blijft er bij dat het Rijk moet opdraaien voor alle kosten die met een verbreding van de rijksweg hebben te maken. Met die verbreding is de fractie het overigens niet eens en die wordt nu niet meer ter discussie gesteld.”De tunnel komt er niet, maar we betalen wel € 40 miljoen. Het Rijk is er nu beter van geworden en Amstelveen betaalt”, zei SP-fractievoorzitter Joep van Erp.

Maar wethouder Herbert Raat, die zich met de burgemeester en ambtenaren langdurig heeft ingezet om het oude contract open te breken (omdat de gemeente de daarin vastgelegde € 100 miljoen nu eenmaal niet kan opbrengen) is blij met de instemming van de raad.
Hij wees er op dat gesprekken om betrokkenen en omwonenden zijn gevoerd. Daaruit kwamen wel bezwaren, maar die worden nog onderzocht, zegt hij. De gemeenteraad wil dat wordt onderzocht wat de effecten zijn als op de A9 in Amstelveen maximaal 80 kilometer wordt gereden. Het gaat dan om zowel duurzaamheid en gezondheid als bereikbaarheid. De raad nam daarover unaniem een amendement aan. In 2017 moet volgens de raad ook een analyse van de gezondheidsrisico’s worden uitgevoerd.

‘Redelijke afstand’

Ook moet, op basis van een door de raad aangenomen motie, worden onderzocht of de weg niet wat verder dan nu gepland in zuidelijke richting van de Mr. van Hallweg kan komen te liggen. En als dat niet kan moet met de bewoners naar ‘een passende oplossing’ worden gezocht vindt de raad. De weg zou op ‘redelijke afstand’ van de woningen moeten komen. Wat redelijk is, vermeldt de motie niet.  Volgens de gemeente heeft Rijkswaterstaat toegezegd extra aandacht te hebben voor het zoveel mogelijk in tact laten van het Meanderpark. Maar daar moet weg een deel af. Dat groen moet elders in de stad worden gecompenseerd, zei de raad via een andere motie, waar de SP tegen stemde omdat nu eenmaal met dat ‘groen voor groen’ het Meanderpark toch kleiner wordt en de omwonenden ter plaatse er niets mee opschieten.

De raad ging unaniem akkoord met een door Geert Janssen van het CDA ingediende motie, waarin het college van B&W werd opgeroepen te pogen het Ministerie van Infrastructuur en Milieu zo ver te krijgen dat de nu voor horizontale geluidschermen bestemde vijf miljoen euro ook beschikbaar blijven als die niet realiseerbaar blijken. Het Rijk heeft wel laten weten te zullen voldoen aan wettelijk verplichte normering van geluid, maar wat de raad betreft moeten ook ‘bovenwettelijke’ maatregelen ter besteding van die vijf miljoen euro bespreekbaar zijn.

Onrust

GroenLinks was altijd en blijft tegen verbreding van de A9, maar ziet dat die er door het Rijk gestuurd gewoon komt. Raadslid Sander Mager constateerde dat het destijds door de raad genomen besluit een tunnel te laten aanleggen en daaraan 100 miljoen euro bij te dragen achteraf misschien niet zo handig is geweest. Hij vroeg zich wel af of wat nu aan plannen op tafel ligt echt het beste voor Amstelveen is en men niet over een aantal jaren weer in een ‘hadden we toen maar’ situatie zit.
Hij constateerde dat volgens het Rijk maar weinig participatie van bewoners mogelijk is. “Daardoor ontstaat onrust”, zei Mager. Zijn fractie was dan ook bereid elk amendement en elke motie te steunen die te enigszins tot verbetering van leefklimaat, luchtkwaliteit, verkeersoverlast en het voorkomen van zoveel mogelijk ellende als er een jarenlange bouwput ontstaat te voorkomen.
Over de luchtkwaliteit moet nog veel worden uitgezocht, gaf Raat toe. “Wij zullen daar bovenop zitten. Het os geen eldorado, niet de gedroomde uitkomst. Maar ons doel is dat het beter gaat worden dan het was. Financieel hebben we de zaak nu afgehecht. Maar de inhoudelijke kant gaat nog van start”, zei hij.

Argwaan

Maar VVD-fractievoorzitter Kees Noomen constateerde dat ook de begroting voor 2014 weer aantoont dat die bijdrage van € 100 miljoen voor een tunnel door Amstelveen niet was op te hoesten. En dat moest de gemeente wat hem betreft ook niet willen, omdat het ten koste zou gaan van andere belangrijke dingen. “We worden doodgegooid met mooi proza van belanghebbenden, waarom we nu toch wel voor een tunnel moeten kiezen. Ik zou ook het liefst op vakantie gaan met een privĂ©jet, maar zit gewoon achter het gordijntje omdat ik het niet kan betalen.” Het kan volgens hem allemaal wel mooier, beter, gezonder, maar de rekening wordt dan doorgeschoven naar een volgende generatie of naar alle Amstelveense huizenbezitters. Amstelveen heeft volgens Noomen boven zijn stand geleefd en moet nu zijn wonden likken. Hij heeft ook zo zijn argwaan over degenen die voor een tunnel pleiten om fijnstof tegen te gaan. “Vertel het eerlijke verhaal, dat jouw huis meer waard wordt met een tunnel dan zonder. Want als het je werkelijk om stikstof ging en geluidsoverlast, was je toch allang verhuisd naar de Veluwe en ja je niet dichtbij Schiphol en de Noordzee wonen.”

De verbreding van de A9 maakt deel uit van de weguitbreiding tussen Schiphol, Amsterdam en Almere. De nieuwe A9 wordt in Amstelveen over een lengte van 1300 meter verdiept aangelegd. Bij het Oude Dorp komt een volledige overkapping. Door het totale pakket aan extra maatregelen neemt, volgens de gemeente, de geluidshinder voor alle omliggende woningen af. Rijkswaterstaat werkt de plannen de komende maanden uit tot een Ontwerp Tracébesluit.

Hoewel het Rijk zegt dat daarbij weinig inspraak van de bewoners mogelijk kan zijn, zullen volgens de gemeente bewoners en belanghebbenden op diverse momenten worden gevraagd om mee te denken en te reageren op de plannen. De gemeente zegt de bevolking actief te zullen informeren. De werkzaamheden voor de verbreding vinden naar verwachting tussen 2020 en 2024 plaats. De voortgang van het project is ook terug te vinden op  www.amstelveen.nl/A9. Belangstellenden kunnen zich hier aanmelden voor een periodieke digitale nieuwsbrief.

Bron:  Amstelveen Blog

Parkeergeld geen melkkoe meer voor gemeenten

Veel parkeergarages in Nederland worden onvoldoende gebruikt. Twee op de drie gemeenten halen minder parkeergeld binnen dan was begroot en in nogal wat gemeenten is parkeren zelfs een verliespost geworden.

Dat meldt Binnenlands Bestuur maandag. Jarenlang waren parkeergelden juist een flinke eigen inkomstenbron van gemeenten, maar het is niet langer een ‘melkkoe’. Hengelo bijvoorbeeld dreigt dit jaar tegen een tekort van 2 miljoen euro aan te lopen.

Papen­drecht kampt met een tekort van 1 miljoen op het parkeerbeleid. Zwolle kwam vorig jaar een half miljoen euro tekort en Spijkenisse een miljoen.

In veel gemeenten zijn de betaalde parkeerplekken op straat nog wel vrij goed bezet, maar veel garages staan leeg. Volgens cijfers van het CBS uit 2011 haalt twee derde van de gemeenten minder parkeergeld binnen dan begroot. In 2008 had Ă©Ă©n op de drie gemeenten te hoge verwachtingen.

Kopiëren

Dat komt volgens mobiliteitsspecialist Aukje van de Reijt, omdat gemeenten “hun inkomsten vaak kopiĂ«ren van het ene begrotingsjaar naar het volgende”.

Andere gemeenten zien in de teruglopende inkomsten een reden om de tarieven juist te verhogen. Zo hopen ze hun begroting op peil te houden. ”Ze denken: die parkeervoorzieningen hebben ons zoveel geld gekost, dan moeten ze ten minste net zoveel opbrengen”, aldus Van de Reijt. ”Terwijl de parkeertarieven eigenlijk al te hoog zijn.”

Detailhandel Nederland denkt dat gemeenten daarom maar Ă©Ă©n ding kunnen doen: ”de parkeertarieven flink verlagen”.

”Consumenten willen een eerlijke prijs en per minuut betalen”, aldus een woordvoerster. ”Het blijkt maar weer dat de overheid de tarieven niet onbeperkt kan verhogen. De grens is nu bereikt en dat zie je ook aan het gedrag van de consument die meer online koopt of de fiets pakt om de binnenstad te bereiken.”
Bron: Nu.nl

HoornTunnelNee live in Lijn 1

Op 26 september is in het programma Lijn 1 van Radio 1 een half uur aandacht besteed aan ons initiatief. Jeroen Wielaert ging in gesprek met  wethouder Louwman en Maartje Brandt over de voors en tegens van de Carbasiusweg. Bekijk en beluister hier de uitzending.