6 mei, een bijzondere raadsvergadering.

De gemeenteraad heeft zichzelf in een nieuw audiovisueel pak gestoken. De microfoons zijn vervangen, er zijn camera’s op de raad gericht en zodra een raadslid zijn microfoon aanzet beweegt een camera automatisch naar dat raadslid waarna het raadslid zichzelf terug ziet op drie grote LED-schermen, inclusief zijn naam. Als meerdere raadsleden ongeduldig zijn en voortijdig de knop van de microfoon indrukken vliegen de camerabeelden van links naar rechts over het scherm.

Aan de orde was de vraag van 13 raadsleden om de notitie die door de nieuwe coalitie is gebruikt voor de coalitiebesprekingen te ontdoen van zijn vertrouwelijkheid om vervolgens de inhoud van die notitie aansluitend in het openbaar te bespreken.

Tijdens het debat werd het standpunt van het college verdedigd door de burgemeester en door wethouder Westenberg, de wethouders Louwman, Ruppert en Pijl hadden plaats genomen tussen de raadsleden en zaten niet achter de collegetafel.

Na de verkiezingen zijn in opdracht van het demissionaire college de kosten die reeds voor de Poort van Hoorn zijn gemaakt geïnventariseerd. Bij aanvang van de coalitiebesprekingen hebben de Magnoliapartijen gevraagd om ambtelijke ondersteuning o.a. om de kosten die gemaakt zijn voor de Poort van Hoorn in beeld te krijgen. Toen bleek dat er reeds een notitie in de maak was, werd deze notitie vervolgens vertrouwelijk door het college ter beschikking gesteld aan de coalitiepartijen. Pas op aandringen van enkele andere fracties is deze notie ook ter beschikking gesteld aan de gehele gemeenteraad (ook vertrouwelijk). De voorzitter van het college van B&W heeft tijdens het debat aan de gemeenteraad duidelijk gemaakt dat deze werkwijze niet de schoonheidsprijs verdient. Achteraf had de gehele gemeenteraad tegelijk met de coalitiepartijen geïnformeerd moeten worden.

De ochtend voor de raadsvergadering heeft het demissionaire college aan de gemeenteraad een brief gestuurd waarbij het college ingaat op het vertrouwelijke karakter van de eerder toegezonden notitie. In deze brief geeft het college aan dat de notitie met uitzondering van enkele punten openbaar gemaakt kan worden. Tijdens het raadsdebat maakte de burgemeester duidelijk dat de notitie ook enigszins herschreven moet worden omdat bij openbare stukken een meer zorgvuldige formulering gebruikelijk is.

Tonnaer was in zeer goede doen en ging voluit op het orgel ook nadat de burgemeester hem reeds in het gelijk had gesteld m.b.t. het gelijktijdig toezenden van de inmiddels berucht geworden notitie. Tonnaer ontpopte zich als een ware oppositieleider. VVD, VOCH, maar ook HOP, Hoorns Belang en HSP schaarden zich zonder tegenspraak achter de soms onbegrijpelijke redenatie van Tonnaer. Tonnaer was van mening dat de notitie volledig openbaar gemaakt kon worden en dat de economische belangen van de gemeente op geen enkele wijze daarmee geschaad zouden worden. Op de vraag van de Burgemeester waarom het debat over de inhoud van de notitie nu moest plaatsvinden bleef Tonnaer een begrijpelijk antwoord schuldig. Marjon van der Ven stelde dat de VVD volledige openheid en transparantie in dit dossier nodig acht. Hans Weede (VOCH) was van mening dat de notitie in volledige openheid behandeld diende te worden, de burgers hebben recht op deze informatie. Joke van der Meij (Hoorn Lokaal) vond het allemaal niet heel erg bijzonder, bij de vorige collegeonderhandelingen werden ook notities besproken waarvan de inhoud niet gedeeld was met de gehele raad. Zoals gebruikelijk lag Judith de Jong weer onder vuur bij Marjon van der Ven. Judith wekt altijd de indruk dat zij de aandacht van Marion wel op prijs stelt.

Volgens Judith de Jong wordt in het komende coalitieakkoord aandacht besteed aan de Poort van Hoorn en het niet doorgaan van de tunnel. In de notitie van het college zijn de kosten opgenomen die betrekking hebben op de gehele Poort van Hoorn dus ook de kosten van de plandelen die wel in uitvoering worden genomen. Volgens de Jong is het niet verstandig om nu in de gemeenteraad een discussie te voeren over alleen deze notitie los van de context van het coalitieakkoord. Zij werd daarbij in vergelijkbare bewoordingen gesteund door Jos Kamminga namens GroenLinks, Michiel Pijl (CDA), Mathé van Stralen (SP) en Arthur Helling (D66). Mathé van Stralen hield een pleidooi voor openheid maar vroeg ook om een paar weken geduld. Arthur Helling verklapte aan Tonnaer dat er in het coalitieoverleg meerdere notities zijn besproken waarvan de inhoud niet gedeeld is met de gehele gemeenteraad.

Bij de stemming bleek dat slechts 15 raadsleden voor een volledige openbaarheid van de notitie waren. Het debat ging als een nachtkaars uit, geen enkel raadslid vond het nodig om in beslotenheid de notitie te bespreken, zo belangrijk was de inhoud klaarblijkelijk ook weer niet.

Het merkwaardige deed zich voor dat Louwman en Ruppert namens het college het standpunt onderschrijven om niet de gehele notitie openbaar te maken. In de gemeenteraad stemmen beide heren, zonder enige toelichting, voor het volledig openbaar maken van hun eigen notitie. Ra, ra, hoe kan dat?

Ook zonder nieuwe microfoons, camera’s en LED-schermen was het een zinloze bijeenkomst die ook per email had kunnen worden afgedaan.