Verslag 17 juni Algemene Raadscommissie

Het college heeft de gemeenteraad voorgesteld om het bestemmingsplan “Pelmolenpad, Dampten/Berkhouterweg, Maelsonstraat en omgeving” in te trekken. Dinsdag 17 juni jl. kwam de Algemene Raadscommissie bijeen om dat voorstel te bespreken. Tot verdriet van hemzelf was de portefeuillehouder, Samir Bashara, vanwege een keelontsteking, niet in staat om namens het college het woord te voeren. Judith de Jong was zijn plaatsvervanger en dat deed zij goed.

Van de zijde van VVD, VOCH en fractie Tonnaer werd uitvoerig en bij herhaling gewezen op het feit dat het huidige bestemmingsplan zeer zorgvuldig is opgesteld. Deze partijen hebben goed begrepen dat deze coalitie de autotunnel niet gaat aanleggen maar begrijpen niet waarom het bestemmingsplan dan moet worden ingetrokken. Hun redenatie is dat het bestemmingsplan de gemeente niet verplicht om de tunnel aan te leggen. Het handhaven van het huidige bestemmingsplan biedt volgens Tonnaer een volgende gemeenteraad de mogelijkheid om de tunnel alsnog aan te leggen.

D66, PvdA, GroenLinks en SP, de Magnolia-coalitie, waren tevreden met collegevoorstel. Volgens PvdA en GroenLinks is het voorstel een logisch gevolg op de verkiezingsuitslag en het coalitieakkoord. 

Volgens Renckens van D66 is voortvarend handelen vereist. De SP was benieuwd naar de uitwerking van het nieuwe plan. Dhr. Oud van het CDA stelde “het bestemmingsplan is door de gemeenteraad vastgesteld, maar het plan is nog niet in werking getreden”.

De oppositie was wel heel erg simpel in hun redenatie “de gemeente is krachtens het bestemmingsplan niet verplicht om de tunnel aan te leggen.” Het is immers complex en helemaal niet zonder juridische consequenties om een onherroepelijk bestemmingsplan ingrijpend aan te passen. Volgens de wethouder wil het college daarom voorkomen dat het bestemmingsplan rechtskracht krijgt, het intrekken van het bestemmingplan ligt dan voor de hand. De wethouder maakte duidelijk dat het huidige bestemmingsplan niet gebruikt kan worden als onderlegger om het beleid uit het coalitieakkoord vorm te geven. Het gaat daarbij niet alleen om het niet aanleggen van de tunnel maar ook om een verkeersoplossing die niet past in het huidige bestemmingsplan.

HSP, HOP en Hoorns Belang wilden eigenlijk meer duidelijkheid over de nieuwe plannen voordat zij het huidige bestemmingsplan zouden willen intrekken. Mevrouw van Diepen van HSP “ik weet niet wat ik hiermee moet?“. Dhr. Van der Duin (HOP) was van mening dat zorgvuldigheid geboden is bij het intrekken van het bestemmingsplan en dat alle consequenties, ook die van het nieuwe plan, daarbij moeten worden betrokken. Het voorstel van het college voldoet z.i. niet aan de beoogde zorgvuldigheid. In eerste instantie volgde dhr. Van de Kleij van Hoorns Belang de redenatie van HOP. Na beantwoording door de wethouder constateerde hij dat de schets uit het coalitieakkoord klaarblijkelijk de leidraad is voor het op te stellen nieuwe bestemmingsplan. 

De wethouder begreep heel goed dat de raad op dit moment meer inzicht wil hebben in de uitwerking van de nieuwe plannen. De ideeschets uit coalitieakkoord is onderzocht op z’n haalbaarheid en kansrijk bevonden. Nieuwe onderzoeken zijn evenwel noodzakelijk om alle aspecten in beeld te krijgen.