Het Hoornse college stelt de raad voor het bestemmingsplan voor de Poort van Hoorn in te trekken

In de vorige bestuursperiode stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan Poort van Hoorn vast. Het bestemmingsplan werd onder meer opgesteld om de aanleg van de  toegangsweg richting de binnenstad met autotunnel onder het spoor mogelijk te maken. Een aantal belanghebbenden tekende beroep aan. Het beroep richtte zich vooral tegen de aanleg van de autotunnel.

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart zijn de politieke verhoudingen in Hoorn veranderd. Er was geen raadsmeerderheid meer voor aanleg van de autotunnel. Daarom kwamen de partijen die op dat moment tot een coalitie probeerden te komen overeen, dat zij de autotunnel niet zouden uitvoeren. Dat leverde in relatie tot het bestemmingsplan een onduidelijke situatie op. Begin mei besloot de Raad van State daarom om het bestemmingsplan te schorsen. Volgens de Raad van State was het op dat moment onzeker of dit belangrijke onderdeel van het bestemmingsplan ook echt gerealiseerd zou worden.
Inmiddels hebben coalitiepartijen PvdA, SP, D66, CDA en GroenLinks bekend gemaakt dat deze coalitie de autotunnel onder het spoor niet aanlegt. Daardoor is het het waarschijnlijk dat de Raad van State het bestemmingsplan vernietigt. Dat maakt het voorzetten van de juridische procedure onnodig en overbodig. Vernietigt de Raad van State het bestemmingsplan niet, dan ontstaat een ongewenste rechtsonzekerheid voor belanghebbenden. Daarnaast loopt de gemeente dan het risico van aanzienlijke planschadeclaims van belanghebbenden. Daarom stelt het college van B en W de gemeenteraad nu voor om het bestemmingsplan in te trekken en een nieuw bestemmingsplan op te stellen voor het gebied van de Poort van Hoorn.

‘Deze coalitie gaat de autotunnel niet realiseren. Daarover moet geen misverstand ontstaan door het bestemmingsplan,’ aldus wethouder Samir Bashara. ‘Dit is een technisch besluit dat nu nodig is voor de lopende procedure bij de Raad van State. Het spreekt voor zich dat we op een zo kort mogelijke termijn met de raad inhoudelijk verder gaan praten over de toekomst van de Poort van Hoorn en de plannen van de huidige coalitie.’

De raad bespreekt het voorstel om het bestemmingsplan in te trekken naar verwachting op dinsdag 1 juli.