Standpunten partijen over de tunnel 2014

Kunnen we de beslissing over de tunnel nog terugdraaien?

Dat zou best weleens kunnen. Door op de juiste partij te stemmen tijdens de Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014. Zolang de aanleg van de tunnelweg nog niet is aanbesteed, is er hoop. Wanneer straks een overgrote meerderheid van tegenstanders in de raad te vinden is, wordt het simpelweg lastig deze klus uit te besteden.

Standpunten partijen


Klik op de partijnaam voor het standpunt (in bewerking).
Tevens kunt u hier op Facebook meediscussiëren over de aanstaande Hoornse verkiezingen.

Tegen de tunnel of in ieder geval niet nu:

Hoorns-Belang
Hoorn-Lokaal
PvdA
GroenLinks
Hoornse-Senioren-Partij
HOP
SP

Voor de tunnel:

D66
VOCH
VVD
Hoorn+
CDA
Fractie Tonnaer

—————————————————————————————————————-

D66

D66 steunt de plannen voor de Poort van Hoorn van harte om een nieuwe snelle, veilige verbinding te creëren voor zowel de automobilist als voor het langzaam verkeer: de fietser en wandelaar.

De Carbasiusweg met ondertunneling vanuit het Dampten naar het Pelmolenpad zorgt niet voor meer verkeer naar de binnenstad, maar zorgt voor een snellere en veiligere bereikbaarheid van de binnenstad. Belangrijk is dat het autoverkeer vanuit de Carbasiusweg wordt opgevangen aan de rand van de binnenstad. Een nieuwe autotunnel creëert ruimte op het Keern, omdat die autovrij wordt. Hierdoor wordt de mogelijkheid gecreëerd voor de fietser om veilig en snel via twee tunnels onder respectievelijk de provinciale weg en het treinspoor door naar de binnenstad te fietsen. De aanleg van de Carbasiusweg en het doortrekken van de Maelsonstraat, zullen bijdragen aan het ‘toekomstproof’ maken van de binnenstad.

De dekking van de investeringslasten voor de Carbasiusweg en tunnel, grofweg begroot op € 32 miljoen, zal grotendeels binnen de huidige gemeentelijke begroting worden gevonden, door voor een bedrag van circa € 1,7 miljoen uit de jaarlijkse opbrengst vanuit de parkeertarieven hiervoor in te zetten.

Terug naar overzicht

GroenLinks

GroenLinks is voor een nagenoeg autovrije binnenstad, dat soort steden doen het economisch beter dan autorijke binnensteden. Het project van de Poort van Hoorn anticipeert op groei-ontwikkelingen in wonen, kantoren en detailhandel die vrijwel zeker zullen uitblijven. GroenLinks twijfelt sterk aan het draagvlak voor de tunnel en was daarom vóór een referendum. Dat kwam er helaas niet doordat de huidige coalitie een burgerlijk initiatief daartoe heeft tegengehouden.

GroenLinks is voorstander van ontwikkeling van het stationsgebied, om de entree naar ons mooie historische centrum aantrekkelijker te maken. GroenLinks is evenwel tegen het voorrang geven aan het onderdeel Carbasiusweg (de Tunnel). Deze tunnel is – zeker in het licht van de crisis en de daardoor noodzakelijke bezuinigingen – véél te duur. Deze tunnel trekt auto’s naar de historische binnenstad, terwijl deze binnenstad juist zo autoluw mogelijk moet worden.

Het alternatief van GroenLinks:

  • Gebruik primair de ontwikkelingsmogelijkheden aan de noordzijde van het station.
  • Stel de tunnel uit of blaas hem helemaal af en borg daarmee (mede) de autoluwe binnenstad.
  • Creëer een aansprekend stationsgebied aan de zuidzijde.

Terug naar overzicht

 

Hoorn-Lokaal

Goede ideeën en gerechtvaardigde kritiek vanuit de bewoners of de oppositie waren niet welkom. Een goed voorbeeld was het, door ruim 700 inwoners aangevraagde referendum inzake de tunnel.

Door de tunnel wordt de verkeersdruk op de provinciale weg groter. Er komen extra kruispunten bij de Carbasiusweg en de nieuw aan te leggen ontsluiting van de Maelsonstraat richting het Transferium. De Carbasiusweg wordt een tweebaansweg, ter vergelijk: het Keern is 4, deels 5 banen. In de spits zal dit nog steeds files tot gevolg hebben. Het online winkelen groeit fors, hierdoor veranderen de behoeften van de consumenten op het gebied van winkelen.

In plaats van starten met de tunnel vindt Hoorn Lokaal dat het busstation zo snel mogelijk verplaatst moet worden naar het transferium. In plaats van de tijdelijke parkeergarage die nu gepland staat, wil Hoorn Lokaal investeren in een duurzame oplossing. Bij de spoorwegovergang kan tijdswinst behaald worden door de spoorbomen pas dicht te laten gaan als de trein het station heeft verlaten. Nu sluiten de spoorbomen terwijl de treindeuren nog geopend zijn. De vraag is of na deze ingrepen de tunnel van 32 miljoen plus bijkomende kosten nog noodzakelijk zijn.

Terug naar overzicht

 

Hoorns-Belang

Een belangrijk onderdeel van de Poort van Hoorn is de mogelijkheid van grootschalige nieuwbouw van winkels en kantoren. Nog meer winkels en kantoren brengt het risico mee van nog meer leegstand in oude, bestaande panden. Wij willen inzetten op de bestrijding van leegstand van bestaande winkels en kantoren.

Iedereen die geregeld vanaf het Keern de stad in rijdt weet het: die spoorwegovergang is een ramp! Maar de vraag is of deze miljoeneninvestering de beste oplossing is voor dit probleem. Hoorns Belang wil het probleem van de wachttijden bij de spoorwegovergang op een andere, veel goedkopere, manier oplossen. Door de inzet van goede technologie is het mogelijk om de spoorwegovergang aanmerkelijk korter gesloten te laten. Hoorns Belang wil de drukte op de spoorwegovergang verlichten door het verplaatsen van het busstation naar het Transferium.

Het grote tekort waar Hoorn voor staat is deels veroorzaakt door dit college. Het besluit om tientallen miljoenen te investeren in de Carbasiusweg legt voor de komende tientallen jaren een fors beslag op de begroting. Als het na de verkiezingen nog mogelijk is dit project stop te zetten, zal Hoorns Belang zich daarvoor inzetten.
Terug naar overzicht

Hoornse-Senioren-Partij

Positioneer de Poort daar waar de stad begint. De tunnel naar de binnenstad zien wij niet als de oplossing voor de bereikbaarheid van de stad. Die oplossing zien wij in een toegang tot de stad vanaf de A7: bij de eerste afslag begint onze stad straks. Scholen, ijsbaan, sportcomplex, bioscoop, hotel en niet te vergeten de eerste woningen van de stad en meer, verdienen een visitekaartje zonder file of congestie. Het langzame verkeer van noord naar zuid zal ook in groten getale daar plaatsvinden. Bovendien: wij willen een autoluwe binnenstad met veel aandacht voor openbaar en aanvullend vervoer.
Terug naar overzicht

PvdA

Bij de Poort van Hoorn en de tunnel naar de binnenstad gaat het om de ontwikkeling van het stationsgebied, de bereikbaarheid van de binnenstad en het verkeer en de leefbaarheid in de binnenstad. De PvdA is op zich niet tegen het verbeteren van het stationsgebied en de tunnel, maar heeft grote moeite met het feit dat dit miljoenenproject alleen door de gemeente Hoorn wordt betaald. Daardoor blijft er minder geld over voor de gemeentelijke sociale taken.

Juist in deze tijd vindt de PvdA het onverantwoord om meer dan 30 miljoen euro aan de tunnel uit te geven. Bovendien is de PvdA van mening dat de tunnel veel te veel auto’s naar de binnenstad zal trekken, waarvoor simpelweg geen ruimte is. Niet uitgesloten is bovendien dat het aantal bezoekers van de binnenstad in de toekomst af zal nemen. Steeds meer mensen zullen webwinkelen. Het valt dan te bezien of deze dure tunnel in de toekomst nog zo nodig is. Daarom zegt de PvdA: nu geen tunnel. Investeer in plaats daarvan in goede en meer parkeergelegenheid aan de kant van het ziekenhuis. Ook de verplaatsing van het busstation naar die kant van het station geeft lucht, dit is veel goedkoper dan het dure tunnelplan.

Terug naar overzicht

 

VVD

De VVD wil: parkeervoorzieningen op Transferium uitbreiden, aanleg Carbasiusweg, aanleg fietstunnels onder het spoor en het Keern, busstation naar Transferium, aansluiting Maelsonstraat op provinciale weg en verkeer zoveel mogelijk naar de noordkant van het station verplaatsen.

De Carbasiusweg is een essentieel onderdeel van de Poort van Hoorn om:
het openbare gebied aan de zuidkant van het station te verbeteren;
de toegang tot de binnenstad te verbeteren door snellere doorstroming;
het economisch draagvlak van onze historische binnenstad te vergroten;
de veiligheid te vergroten;
de fietsboulevard aan te leggen;
de fietsveiligheid van onze schoolkinderen te vergroten;
de kans te vergroten in de toekomst aan te sluiten op hoogfrequent spoor;
een knelpunt op te lossen waarover al 40 jaar en 50.000 inwoners verder wordt gesproken;
de doorstroming ook op de provinciale weg aan te kunnen pakken;

De aanleg van de Carbasiusweg, de parkeergarages en de fietstunnels worden gedekt uit de parkeerbelasting, subsidies vanuit Rijk en provincie en eventuele toekomstige grondopbrengsten. De inwoners van Hoorn gaan niet meer belasting betalen voor de realisatie van de Poort van Hoorn.

Terug naar overzicht

 

VOCH

VOC Hoorn maakt zich hard voor:

  • Aanleg van de Carbasiusweg.
  • Fietstunnels voor een beter bereik van de stad, de Blauwe Berg en het toekomstig Tabor College Werenfridus.
  • Het op korte termijn ontsluiten van het P&R terrein richting Provincialeweg via de Maelsonstraat.
  • Een vlottere doorstroming van de Provincialeweg door de inzet van een slimmere verkeersregeling.

Terug naar overzicht

 

HOP

HOP staat positief tegenover de ontwikkeling van de “Poort van Hoorn” en het stationsgebied. HOP  zet vraagtekens bij het creëren van meer winkelpanden en kantoren gezien de huidige leegstand. De Poort van Hoorn-plannen zijn zwaar verouderd en aan herziening toe. HOP wil niet blind doorgaan op de ingeslagen weg, maar nauwgezet onderzoeken wat echt nodig en haalbaar is. Ook komen er steeds meer onvolkomenheden in de plannen en financiële dekking aan het licht die een zorgvuldige heroverweging nodig maken. HOP vindt dat ontwikkelingen in het stationsgebied ook zonder tunnel mogelijk zijn.

Hoeveel gaat die tunnel nu precies kosten? Een ondubbelzinnig antwoord op die vraag is nog niet gegeven. Dat antwoord moet er zijn om een goede afweging te maken. Het is in deze tijd onverantwoord om jaarlijks 1,7 miljoen uit geven aan een tunnel als daar niet een ondubbelzinnig draagvlak van de bevolking voor is. We zijn niet principieel voor- of tegen een tunnel, maar er zijn veel andere zaken die nu belangrijker zijn in onze gemeente. Wij respecteren dat er voor- en tegenstanders van de tunnel zijn, maar willen de uiteindelijke beslissing bij de inwoners leggen.

 

Terug naar overzicht

SP

De afgelopen jaren hebben colleges veel van ons geld uitgegeven aan risicovolle prestigeprojecten, waaraan we nog tientallen jaren vele miljoenen kwijt zullen zijn. De financiële lasten uit projecten als de Poort van Hoorn en de ontwikkeling van het Zevenhuis zijn een erfenis waar de SP niet blij mee is. Hoorn stevent af op forse financiële tekorten in 2015 en verder. Het is dus onverantwoord om nieuwe grootscheepse projecten op te starten.

De SP was, is en blijft tegen de aanleg van de nieuwe toegangsweg met autotunnel onder het spoor (Carbasiusweg). Er zijn betere en goedkopere maatregelen om de drukte op de huidige toegangswegen te verminderen.
Auto’s willen we zoveel mogelijk aan de noordzijde van het NS-station laten parkeren, hiervoor moet het aantal parkeerplaatsen daar worden uitgebreid. Het realiseren van een tijdelijke parkeervoorziening is weggegooid geld; deze moet een definitieve zijn.
Op langere termijn willen we het busstation grotendeels naar de kant van het ziekenhuis verplaatsen. Minder tot geen zware bussen meer in de historische binnenstad.

Terug naar overzicht

Fractie-Tonnaer

De ontwikkeling van de Hoornse Poort vinden wij van groot belang voor de inwoners en de economie van de stad en de binnenstad in het bijzonder. Met de aanleg van de tunnel bij de Carbasiusweg en de fietstunnel bij Keern-Provincialeweg moet zoveel mogelijk rekening gehouden worden met de belangen van de bewoners en bedrijven in de buurt van de tunnels.

Terug naar overzicht

 

CDA

Er wordt al decennia gesproken over ongelijkvloerse verbindingen voor auto’s onder het spoor (Carbasiusweg) en voor fietsers onder het spoor en de provinciale weg door (zodat er een ongehinderde route ontstaat voor fietsers vanaf het Keern naar de binnenstad). Door de vele besluiten die er reeds over de aanleg zijn genomen en de vele voorbereidingen die al zijn getroffen beschouwt het CDA de aanleg van deze onderdoorgangen feitelijk als een gegeven. Met name de fietsverbinding is belangrijk. Dit alles wordt betaald uit de parkeeropbrengsten. Voorwaarde blijft wel dat er voldoende medefinanciers gevonden worden, met name de provincie en het rijk. Zonder substantiële bijdragen van provincie en rijk is de investering niet verantwoord.

De verwachting is dat de aanleg van deze voorzieningen, in combinatie met de uitbreiding van het parkeren op het Transferium, de bereikbaarheid van dit deel van de stad aanzienlijk zal verbeteren, maar ook de ontwikkeling van het gebied op iets langere termijn verder op gang zal brengen. Gezien de financiële armslag van de gemeente zijn verdere grootschalige investeringen in de Poort van Hoorn of grote ontwikkelingen elders de komende jaren erg moeilijk.

Terug naar overzicht

Hoorn+

In het verkiezingsprogramma van Hoorn+ wordt geen aandacht besteed aan de Poort van Hoorn en de ondertunneling. Tot nu toe heeft Hoorn+ (voorheen Fractie van der Tuin) in de gemeenteraad de aanleg van de Carbasiusweg altijd ondersteund.

Terug naar overzicht